CÁC TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP BẰNG TIẾNG ANH

Nghề nghiệp là 1 trong nghành chuyển động lao rượu cồn cơ mà trong những số đó, nhờ được đào tạo, bé fan có được hầu hết học thức, kỹ năng để gia công ra các loại sản phẩm thiết bị chất tuyệt lòng tin làm sao kia, đáp ứng nhu cầu nhu yếu của xã hội. Bài viết này, IELTS Fighter đang ra mắt với chúng ta 241 tự vựng tiếng Anh về nghề nghiệp và công việc thường được thực hiện trong cuộc sống thường ngày với những tình huống đối thoại.

Bạn đang xem: Các từ chỉ nghề nghiệp bằng tiếng anh

1. Occupation /ˌɒkjəˈpeɪʃən/: Nghề nghiệp

E.g: Please fill in your name, age, and occupation.

2. Doctor /ˈdɒktər/: Bác sĩ

E.g: When did you last visit the doctor?

3. Cashier /kæʃˈɪər/: Thu ngân

E.g: She started as a cashier making $6.50 an hour, then moved up to customer service manager, making $7.65 an hour.

4. Dentist /ˈdentɪst/: Nha sĩ

E.g: You should have sầu your teeth checked by a dentist at least twice a year.

5. Builder /ˈbɪldər/: Thợ xây dựng

E.g: Most of the bricklaying has been subcontracted out khổng lồ a local builder.

6. Reporter /rɪˈpɔːtər/: Pngóng viên

E.g: Now we"re going live sầu to lớn our reporter in Washington for up-to-the-minute news on the crisis.

7. Tailor /ˈteɪlər/: Thợ may

E.g: He"s the new tailor.

8. Teacher /ˈtiːtʃər/: Giáo viên

E.g: My son"s never been in trouble with his teachers before.

9. Cook /kʊk/: Đầu bếp

E.g: He’s an excellent cook.

10. Magician /məˈdʒɪʃən/: Ảo thuật gia

E.g: There"ll be a magician at the kids" Christmas các buổi party.

11. Baker /ˈbeɪkər/: Thợ làm cho bánh

E.g: He started work at 16 in a local bakers.

12. Artist /ˈɑːtɪst/: Họa sĩ

E.g: The critic was careful, however, not to lớn express his personal opinion about works by specific artists.

13. Waiter /ˈweɪtər/: Bồi bàn

E.g: The waiter handed me the thực đơn with a flourish.

14. Actor /ˈæktər/: Diễn viên

E.g: His father was an amateur actor who worked for a printing company.

15. Nurse /nɜːs/: Y tá

E.g: He worked as a nurse in a psychiatric hospital.

16. Secretary /ˈsekrətəri/: Thư ký

E.g: My secretary will phone you to lớn arrange a meeting.

17. Gardener /ˈɡɑːdənər/: tín đồ làm vườn

E.g: I"m not much of a gardener.

18. Vet /vet/: Bác sĩ trúc y

E.g: The farmer called the vet out to treat a siông xã cow.

19. Businessman /ˈbɪznɪsmæn/: Doanh nhân

E.g: He was a successful businessman before becoming a writer.

20. Policeman /pəˈliːs.mən/: Cảnh sát

E.g: The youths scuffled with the policeman, then escaped down the lane.

21. Painter /ˈpeɪntər/: Thợ đánh nhà

E.g: How vị you make a living as a painter?

22. Hairdresser /ˈheəˌdresər/: Thợ cắt tóc

E.g: I"m going to lớn change my hairdresser.

23. Dancer /ˈdænsər/: Vũ công

E.g: I never knew you were such a good dancer.

24. Farmer /ˈfɑːmər/: Nông dân

E.g: He is a beef cattle farmer

25. Astronaut /ˈæstrənɔːt/: Phi hành gia

E.g: All I ever want to lớn be was an astronaut.

26. Cartoonist /kɑːrˈtuːnɪst/: Họa sĩ vẽ phyên hoạt hình

E.g: Further, either the costume designer or the cartoonist decided khổng lồ give sầu hyên ổn what looks lượt thích a necklace made of bones, perhaps suggesting cannibalism.

27. Architect /ˈɑːkɪtekt/: Kiến trúc sư

E.g: She is a highly recommended architect.

28. Flight attendant /ˈflaɪt əˌten.dənt/: Tiếp viên mặt hàng không

E.g: The airline"s flight attendants are trained to lớn limit the number of drinks passengers receive on board.

29. Interior designer /ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/: Nhà xây cất nội thất

E.g: They hired an interior designer to lớn help plan the kitchen renovation.

30. Lawyer /ˈlɔːjər/: khí cụ sư

E.g: I want khổng lồ see my lawyer before I say anything.

31. Psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/: Nhà tâm lý học

E.g: Despite what many people think, aversion therapy is no longer used by professional psychologists in this country.

32. Model /ˈmɒd.əl/: tín đồ mẫu

E.g: She"s going out with a male Model.

33. Receptionist /rɪˈsepʃənɪst/: nhân viên lễ tân

E.g: When you get here, the receptionist will direct you to my office.

34. Paramedic /ˌpærəˈmedɪk/: Nhân viên cấp cho cứu

E.g: When he fell, the local paramedics came lớn get hyên.

35. Surgeon /ˈsɜːdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật

E.g: The surgeon did everything in her power lớn save hyên.

36. Musician /mjuːˈzɪʃən/: Nhạc công

E.g: The concert features dancers và musicians of all nationalities.

37. Sailor /ˈseɪlər/: Thủy thủ

E.g: He was a young sailor on his first sea voyage.

38. Florist /ˈflɒrɪst/: Người cung cấp hoa

E.g: So did you hire a florist?

39. Chauffeur /ˈʃəʊ.fər/: Tài xế riêng

E.g: He"s my secretary, chauffeur & porter.

40. Firefighter /ˈfaɪəfaɪtər/: Lính cứu vãn hỏa

E.g: Several of the firefighters received commendation for their bravery.

41. Writer /ˈraɪtər/: Nhà văn

E.g: She is a well-known writer of children"s books.

42. Lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/: Nhân viên cứu nạn (sinh sống hồ bơi, bãi tắm biển...)

E.g: Perhaps the intending swimmer does not speak the same language as the lifeguard or is too far away lớn hear her.

43. Plumber /ˈplʌmər/: Thợ sửa ống nước

E.g: We"ll have lớn get a plumber in to look at that water tank.

44. Mailman /ˈmeɪlmæn/: Người gửi thư

E.g: The mailman was here, so I brought your mail.

45. Barista /bɑːrˈiːs.tə/: Nhân viên pha chế cà phê

E.g: The steamed milk hasn"t much foam, but many baristas make some micro foam to lớn make latte art.

46. Judge /dʒʌdʒ/: Quan tòa, thẩm phán

E.g: The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.

47. Bodyguard /ˈbɒdiɡɑːd/: Cận vệ

E.g: The prince is always accompanied by his bodyguards.

48. Babysitter /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/: Người giữ trẻ

E.g: I promised the babysitter that we"d be home page by midnight.

49. Pilot /ˈpaɪlət/: Phi công

E.g: Shortly before the crash the pilot had reported a malfunction of the aircraft"s navigation system.

50. Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃən/: Thợ điện

E.g: The electrician has diagnosed a fault in the wiring.

51. Mechanic /mɪˈkænɪk/: Thợ sản phẩm công nghệ, thợ cơ khí

E.g: Buying that second-hvà car without having it checked by a mechanic first cost us dear.

52. Cameraman /ˈkæmərəmæn/: Thợ con quay phim

E.g: The cameraman glanced at the director of the actors who was dressed in black.

53. Accountant /əˈkaʊn.tənt/: Kế toán

E.g: My accountant takes care of my taxes.

54. Actuary /ˈæk.tʃu.ə.ri/: Chuim viên thống kê

E.g: As actuaries would discover by the mid-nineteenth century, too much competition also could be a threat to lớn professional status.

55. Astronomer /əˈstrɒn.ə.mər/: Nhà thiên văn học

E.g: Shortly before the bits of matter begin to lớn coalesce, they are observed by alien astronomers.

56. Baggage handler /ˈbæɡ.ɪdʒ ˌhænd.lər/: Nhân viên chuyển vận hành lý

E.g: During ground services a baggage handler hit the side of the aircraft with a tug towing a train of baggage carts.

57. Barber /ˈbɑː.bər/: Thợ giảm tóc

E.g: He used khổng lồ work as a barber.

58. Barrister /ˈbær.ɪ.stər/: Luật sư

E.g: A man observed the barrister of the criminal who was waiting for the decision of the jury.

59. Beautician /bjuːˈtɪʃ.ən/: Nhân viên có tác dụng đẹp

E.g: Who is khổng lồ train the cobblers & beauticians?

60. Bricklayer /ˈbrɪkˌleɪ.ər/: Thợ nề

E.g: So from floor lớn floor the teams of bricklayers, stonemasons, smiths và carpenters worked together, eventually lớn reach the roof.

61. Butcher /ˈbʊtʃ.ər/: Người phân phối thịt

E.g: The butcher prepared a raông xã of pork.

62. Butler /ˈbʌt.lər/: Quản gia

E.g: The relationship between the butler and his master has been most fruitful in this respect.

63. Carpenter /ˈkɑː.pɪn.tər/: Thợ mộc

E.g: self-employed boat repairer và carpenter, he had difficulty getting a mortgage.

64. Chef /ʃef/: Bếp trưởng

E.g: He is one of the top chefs in Britain.

65. Composer /kəmˈpəʊ.zər/: Nhà soạn nhạc

E.g: As a composer, he was up there with the best.

66. Detective /dɪˈtek.tɪv/: Thám tử

E.g: She hired a private detective sầu lớn find out if her husbvà was having an affair.

67. Diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/: Nhà nước ngoài giao

E.g: The new government has expelled all foreign diplomats.

68. Driver /ˈdraɪ.vər/: Tài xế

E.g: My mum"s an excellent driver.

69. Economist /iˈkɒn.ə.mɪst/: Nhà kinh tế tài chính học

E.g: Many economists expect unemployment khổng lồ fall over the next couple of months.

70. Editor /ˈed.ɪ.tər/: Biên tập viên

E.g: She"s a senior editor in the reference department of a publishing company.

71. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/: Kỹ sư

E.g: The engineer is coming khổng lồ repair our phone tomorrow morning.

72. Estate agent /ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý bất tỉnh sản/môi giới bất tỉnh sản

E.g: Maria, an estate agent with Strutt và Parker, showed us around the barn conversion.

73. Film director /ˈfɪlm daɪˌrek.tər/: Đạo diễn phim

E.g: I heard a very characteristic story yesterday of a film director who wanted to furnish a phối, representing a small back room.

74. Financial adviser /faɪˌnæn.ʃəl ədˈvaɪ.zər/: Nhà hỗ trợ tư vấn tài chính

E.g: A good financial adviser will assess a client’s goals & tolerance for risk before suggesting investment options.

75. Fireman /ˈfaɪə.mən/: Lính cứu vãn hỏa

E.g: We"re firemen in peacetime và soldiers when we"re attacked.

76. Fisherman /ˈfɪʃ.ə.mən/: Ngư dân

E.g: They might be nomads living off animals in the grasslands, mountain peoples practicing swidden agriculture, or fishermen & hunters in forest và maritime environments.

77. Fishmonger /ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡər/: Người câu cá

E.g: Do you trust fishmongers?

78. Greengrocer /ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/: Người buôn bán rau xanh quả

E.g: I got this fantastic pumpkin from the local greengrocer.

79. Homemaker /ˈhəʊmˌmeɪ.kər/: Người nội trợ

E.g: Consider the example of Aki, a young Japanese housewife with two sons.

80. Illustrator /ˈɪl.ə.streɪ.tər/: Người vẽ trạng rỡ minh họa

E.g: When graphic designers, photographers and illustrators are involved, costs begin lớn escalate.

*

81. Janitor /ˈdʒæn.ɪ.tər/: Người dọn dẹp/Nhân viên vệ sinh

E.g: Was it wide enough to lớn accept union boycotts of buildings not hiring union janitors?

82. Journacác mục /ˈdʒɜː.nə.lɪst/: Nhà báo

E.g: The journadanh mục took notes throughout the interview.

83. Management consultant /ˌmæn.ɪdʒ.mənt kənˈsʌl.tənt/: Tư vấn quản ngại lý

E.g: But dem& is small and the firm hires a management consultant who recommends producing cheaper, inferior products in much larger quantities.

84. Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Quản lý

E.g: I would lượt thích lớn speak khổng lồ the manager.

85. Midwife /ˈmɪd.waɪf/: Nữ hộ sinh

E.g: Were midwives to examine all babies on normal wards, savings would increase lớn approximately £4.30 per baby born or £2.5 million nationally.

86. Pharmacist /ˈfɑː.mə.sɪst/: Dược sĩ

E.g: All participating pharmacists received training in the provision of pharmaceutical care.

87. Photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/: Thợ chụp ảnh

E.g: She"s a professional photographer.

88. Police /pəˈliːs/: Cảnh sát

E.g: I think you should gọi the police.

89. Postman /ˈpəʊst.mən/: Người gửi thư

E.g: Our dog bit the postman yesterday.

90. Programmer /ˈprəʊ.ɡræm.ər/: Lập trình viên

E.g: The virtual environment is a Mã Sản Phẩm of a robot system as perceived by the programmer through the programming language he uses.

91. Project manager /ˌprɒdʒ.ekt ˈmæn.ɪ.dʒər/: Quản lý dự án

E.g: Vargas was a senior project manager at the telecommunication company.

92. Rapper /ˈræp.ər/: Ca sĩ nhạc rap

E.g: However, the initial lyrics build from empathy lớn an assertion that the rapper is deeply wounded and vulnerable in a manner belying his tough image.

93. Salesman /ˈseɪlz.mən/: Nam bán hàng

E.g: He was a used-car salesman.

94. Saleswoman /ˈseɪlzˌwʊm.ən/: Cô bán hàng

E.g: Even fruit & vegetable saleswomen and shoe shiners ask for their customers" numbers.

95. Sea captain /ˈsiː ˌkæp.tɪn/: Thuyền trưởng

E.g: The sea captain commands it on board ship.

96. Shopkeeper /ˈʃɒpˌkiː.pər/: Người cung cấp hàng

E.g: Initially, he worked on a small garden nursery venture begun by his energetic father, who was primarily a postmaster & shopkeeper.

97. Singer /ˈsɪŋ.ər/: Ca sĩ

E.g: Are you a good singer?

98. Soldier /ˈsəʊl.dʒər/: Lính

E.g: He was pictured as a soldier in full unisize.

99. Stockbroker /ˈstɒkˌbrəʊ.kər/: Người môi giới triệu chứng khoán

E.g: He phoned his stockbroker with instructions to sell portions of his portfolio.

100. Tattooist /təˈtuː.ɪst/: Thợ xăm

E.g: However, the distinction between a professional and a non-professional tattooist was not always clear.

101. Telephonist /təˈlef.ən.ɪst/: Tổng đài viên

E.g: A general office dealing with servicing the various speciamenu subcommittees also contained supervisors, assistant supervisors, telephonists, filing clerks, cleaners, firewatchers and "office boys"

102. Interpreter /ɪnˈtɜː.prə.tər/: Thông dịch viên

E.g: She works as an interpreter in Brussels.

103. Veterinarian /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/: Bác sĩ thụ y

E.g: He is the chief veterinarian for the zoo và đơn hàng with all kinds và sizes of animals.

104. Waitress /ˈweɪ.trəs/: Nữ phục vụ

E.g: She works as a waitress.

105. Welder /ˈwel.dər/: Thợ hàn

E.g: He"s a welder here at the nuclear plant.

106. Worker /ˈwɜː.kər/: Công nhân

E.g: Many companies still treat their management staff better than their workers.

107. Businesswoman /ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/: Nữ doanh nhân

E.g: An anonymous businesswoman donated one million dollars lớn the charity.

108. Director /daɪˈrek.tər/: Giám đốc

E.g: She has become the director of the new information centre.

109. Sales representative /ˈseɪlz rep·rɪˌzen·tə·t̬ɪv/: Đại diện phân phối hàng

E.g: About 100 sales representatives will pitch the product.

110. Nanny /ˈnæn.i/: Bảo mẫu

E.g: A female nanny assisted with the children"s daily care & their father was present in the evenings & on weekends.

111. Optician /ɒpˈtɪʃ.ən/: Bác sĩ nhãn khoa

E.g: You really ought lớn see an optician.

112. Physiotherapist /ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pɪst/: Nhà đồ dùng lý trị liệu

E.g: In six programmes, eligibility to lớn the exercise component of the programme was decided by a cardiologist or a physiotherapist.

113. Psychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/: Bác sĩ trung tâm lý

E.g: A psychiatrist was examined on the mental state of the defendant.

114. Social worker /ˈsəʊ.ʃəl ˌwɜː.kər/: Công tác thôn hội

E.g: Her husband died one hour later, and when the family arrived, the social worker left them lớn be together.

115. Assembler /əˈsem.blər/: Công nhân lắp ráp

E.g: They wanted the relationships between suppliers và assemblers lớn be " horizontal " or cooperative, rather than handled at arm"s length.

116. Chimney sweep /ˈtʃɪm.ni ˌswiːp/: Công nhân quét ống khói

E.g: First, the chimney sweep was not the primary owner of the jewel.

117. Decorator /ˈdek.ər.eɪ.tər/: Người trang trí

E.g: A firm of painters và decorators

118. Glazier /ˈɡleɪ.zi.ər/: Thợ gắn kính

E.g: It took đôi mươi minutes for a glazier lớn turn up to repair broken glass and it took 20 minutes for an ambulance to arrive sầu.

119. Plasterer /ˈplɑː.stər.ər/: Thợ trát vữa

E.g: The plasterers used to lớn be paid after that for putting up people"s ceilings that were affected by subsidence.

120. Roofer /ˈruː.fər/: Thợ sửa mái nhà

E.g: The roofer went up on lớn the roof và the poor old gentleman paid £400 for what turned out lớn be one hour"s work.

121. Actress /ˈæk.trəs/: Nữ diễn viên

E.g: She"s the highest-paid actress in Hollywood.

122. tác giả /ˈɔː.θər/: Tác giả

E.g: He is the author of two books on French history.

123. Comedian /kəˈmiː.di.ən/: Diễn viên hài

E.g: They were without formal dramatic training, và were fantastic jugglers và stilt-walkers & good comedians; & they were very popular.

124. Disc jockey /ˈdɪsk ˌdʒɒk.i/: Người phối hận nhạc/DJ

E,g: "I Wanna Go Crazy" is a tuy vậy recorded by French disc jockey, David Guetta.

Xem thêm: Bảng Các Số Từ 1 Đến 100 Bằng Tiếng Anh, Bảng Các Số Từ 1 Đến 100

125. Master of ceremonies /ˌmɑː.stər əv ˈser.ɪ.mə.niz/: Người dẫn chương trình

E.g: The Imagawa subsequently became masters of ceremonies in the service of the Tokugawa clan.

126. Graphic designer /ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪ.nər/: Người kiến tạo vật dụng họa

E.g: She was a freelance graphic designer.

127. Playwright /ˈpleɪ.raɪt/: Nhà viết kịch

E.g: Well, he is difficult because he is not a playwright.

128. Sculptor /ˈskʌlp.tər/: Nhà điêu khắc

E.g: Henry Moore, who died in 1986, is one of Britain"s best-known sculptors.

129. Choreographer /ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fər/: Biên đạo múa

E.g: She is a passionate Spanish dancer và choreographer.

130. Scientist /ˈsaɪən.tɪst/: Nhà khoa học

E.g: There are scientists who say that the results of the retìm kiếm are flawed.

131. Biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/: Nhà sinh thiết bị học

E.g: Understanding the evolution of progenesis in trematodes is thus an important challenge for evolutionary biologists & parasitologists.

132. Botanist /ˈbɒt.ən.ɪst/: Nhà thực trang bị học

E.g: She was not trained as a scientist but on all her voyages took along a staff of geologists, botanists, zoologists, and hydrologists.

133. Chemist /ˈkem.ɪst/: Nhà hóa học

E.g: Chemists at pharmaceutical companies are vying to lớn create a cure for migraine.

134. Meteorologist /ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/: Nhà khí tượng học

E.g: An approximation to lớn the former type of body toàn thân is found in the cup of the meteorologist"s anemometer.

135. Physicist /ˈfɪz.ɪ.sɪst/: Nhà đồ dùng lý

E.g: This is not a happy conclusion since presentism does not seem to be the favoured theory ahy vọng physicists and metaphysicians.

136. Researcher /rɪˈsɜː.tʃər/: Nhà nghiên cứu

E.g: She"s a researcher on a women"s magazine.

137. Bartender /ˈbɑːˌten.dər/: Người pha trộn rượu

E.g: For bartenders, hosts, & kitchen workers, garbage bags were the most difficult resource khổng lồ obtain.

138. Air traffic controller /ˌeə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lər/: Kiểm soát viên không lưu

E.g: She likes aviation but didn"t want lớn fly, so she became an air traffic controller.

139. Bus driver /ˈbʌs ˌdraɪ.vər/: Tài xế xe buýt

E.g: The bus driver opened the door and a stream of passengers got out.

140. Taxi driver /ˈtæk.đê mê ˌdraɪ.vər/: Tài xế taxi

E.g: Taxi drivers must pass exams showing that they speak English & understand the area"s geography.

141. Dockworker /ˈdɒkwɜːkər/: Công nhân bến tàu

E.g: When just a few dockworkers stop moving cargo, the flow of goods grinds khổng lồ a halternative text.

142. Web designer /ˈweb dɪˌzaɪ.nər/: Nhà kiến thiết web

E.g: Small businesses often cannot afford the costs of consultant website designers.

143. Lecturer /ˈlek.tʃər.ər/: Giảng viên

E.g: He taught design for several years as a part-time lecturer, and is a prolific published architectural critic.

144. Teaching assistant /ˈtiː.tʃɪŋ əˌsɪs.tənt/: Trợ giảng

E.g: Teaching assistant are popular jobs for students who are capable of foreign languages.

145. Police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/: Sĩ quan liêu chình họa sát

E.g: We cannot think of the fleeing felon rule as the sản phẩm of a rational agreement for mutual benefit between police officer and fleeing suspect.

146. Solicitor /səˈlɪs.ɪ.tər/: Cố vấn pháp luật

E.g: My solicitor is drawing up a contract.

147. Politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/: Chính trị gia

E.g: Several politicians were accused of dispensing favours khổng lồ people who voted for them.

148. Civil servant /ˌsɪv.əl ˈsɜː.vənt/: Công chức

E.g: The pompous impersonality of officialese also, of course, allows the civil servant to hide behind the monolithic structure of his organisation.

149. Housewife /ˈhaʊs.waɪf/: Nội chợ

E.g: She"s not the type of person to lớn stay at home và be a housewife.

150. Translator /trænzˈleɪ.tər/: Người phiên dịch

E.g: He works as a translator & political researcher.

151. Landlord /ˈlænd.lɔːd/: Chủ công ty (bạn dịch vụ cho thuê nhà)

E.g: The landlord had promised to lớn redecorate the bedrooms before we moved in.

152. Librarian /laɪˈbreə.ri.ən/: Thủ thư

E.g: We are told that the librarian was aước ao thefirstkhổng lồ render homage.

153. Miner /ˈmaɪ.nər/: Thợ mỏ

E.g: The miners went on strike lớn try khổng lồ save jobs.

154. Security guard /sɪˈkjʊə.rɪ.ti ˌɡɑːd/: Nhân viên bảo vệ

E.g: The home is surrounded by a fence, and a security guard was at the gate every 24 hours.

155. Bookkeeper /ˈbʊkˌkiː.pər/: Nhân viên kế toán

E.g: My first job was as a bookkeeper.

156. Bookmaker /ˈbʊkˌmeɪ.kər/: Nhà dòng (cá cược)

E.g: The way in which bookmakers pass on the duty khổng lồ punters is a matter for their commercial judgment.

157. Store detective /ˈstɔː dɪˌtek.tɪv/: Nhân viên quan liêu cạnh bên người sử dụng (ngăn dự phòng hành động trộm cắp)

E.g: What training is required of a store detective sầu as far as the law is concerned?

158. Travel agent /ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý du lịch

E.g: A personal software travel agent should preserve sầu the interests of its client.

159. Carer /ˈkeə.rər/: Người chăm sóc

E.g: The carer can now serve the dying with compassion, deep caring, professional knowledge, và comfort in the presence of the patient.

160. Counsellor /ˈkaʊn.səl.ər/: Cố vấn

E.g: The college now has a counsellor khổng lồ help students with both personal and work problems.

*

161. Dental hygienist /ˈden.təl haɪˌdʒiː.nɪst/: Chuim viên lau chùi và vệ sinh răng miệng

E.g: Let us consider first the increase in the number of dental hygienists in most of our dental practices.

162. Blacksmith /ˈblæk.smɪθ/: Thợ rèn

E.g: After comparing accounts with all of his clients the blacksmith treated his clients lớn food and drink.

163. Groundsman /ˈɡraʊndz.mən/: Người trông coi sân kho bãi (thể thao)

E.g: Amateur clubs have no paid officials, with the exception of a groundsman to lớn look after the pitch.

164. Masseur /mæsˈɜːr/: Nam nhân viên xoa bóp

E.g: To make a living, he started working as a masseur three years ago.

165. Masseuse /mæsˈɜːz/: Nữ nhân viên xoa bóp

E.g: I might mention that fourteen additional masseuses were recently supplied, making an increase of twelve over the establishment.

166. Stonemason /ˈstəʊnˌmeɪ.sən/: Thợ đá

E.g: Or consider the case of an organized trade such as the stonemasons.

167. Tiler /ˈtaɪ.lər/: Thợ lợp ngói

E.g: Can you recommend a good tiler?

168. Tree surgeon /ˈtriː ˌsɜː.dʒən/: Chuyên ổn gia bảo đảm an toàn thực vật

E.g: A tree surgeon has provided advice on clearance of ivy & other vegetation that covers the castle.

169. Barman /ˈbɑː.mən/: Người bán sản phẩm rong

E.g: It is the public house keeper or barman"s responsibility lớn make quite certain of the age of the person to lớn whom he sells.

170. Barmaid /ˈbɑː.meɪd/: Cô hầu bàn

E.g: It would depend on how good is the barmaid.

171. Bouncer /ˈbaʊn.sər/: Bảo vệ quán bar

E.g: A greeter, perhaps the bouncer, confirms that his father has been coming for a week & leaving with the same woman.

172. Newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/: Phát thanh khô viên

E.g: Yet the newsreader"s solution may also help here.

173. Weather forecaster /ˈweð.ə ˌfɔː.kɑː.stər/: Người dự đoán thời tiết

E.g: Economic forecasters are about as reliable as old-fashioned weather forecasters.

174. Magistrate /ˈmædʒ.ɪ.streɪt/: Thẩm phán

E.g: He will appear before the magistrates tomorrow.

175. Private detective /ˌpraɪ.vət dɪˈtek.tɪv/: Thám tử tư

E.g: She hired a private detective sầu to lớn find out if her husb& was having an affair.

176. Traffic warden /ˈtræf.ɪk ˌwɔː.dən/: Nhân viên điều hành và kiểm soát bến bãi đỗ xe

E.g: A traffic warden gave sầu me a ticket for parking on a double yellow line.

177. Personal trainer /ˌpɜː.sən.əl ˈtreɪ.nər/: Huấn luyện viên cá nhân (thể hình)

E.g: Sandy works out with her personal trainer every week.

178. Footballer /ˈfʊt.bɔː.lər/: Cầu thủ láng đá

E.g: The problem itself occurs between real footballers on a field.

179. Sportsman /ˈspɔːts.mən/: Vận rượu cồn viên

E.g: He"ll be remembered both as a brilliant player & as a true sportsman.

180. Sportswoman /ˈspɔːtsˌwʊm.ən/: Nữ vận tải viên

E.g: I believe that racism, doping, & the treatment of sportswomen & sportsmen as commodities have left deep scars on the image of fair play.

181. Airman /ˈeə.mən/: Lính ko quân

E.g: It is a fine collection of flying stories largely compiled from the accounts of the airmen involved.

182. Company /ˈkʌm.pə.ni/: Công ty

E.g: He works for a software company/a company that makes software.

183. Combatant /ˈkɒm.bə.tənt/: Chiến binh/fan tmê say chiến

E.g: The fight generally comes to a quiông chồng conclusion when one of the combatants adopts a submissive posture & flees.

184. Commander /kəˈmɑːn.dər/: Chỉ huy

E.g: Demissie allowed his field commanders sufficient freedom of action while demanding full accountability.

185. Commander-in-chief /kəˌmɑːn.dər.ɪnˈtʃiːf/: Tổng tứ lệnh

E.g: None of these changes was necessarily congenial to the commander-in-chief, for all that he acquiesced in, and even implemented, them.

186. Chief of staff /ˌtʃiːf əv ˈstɑːf/: Chánh văn phòng

E.g: A report to the chief of staff và my chairman resulted in my loss of hospital privileges, & a report to lớn the medical board.

187. General staff /ˌdʒen.ər.əl ˈstɑːf/: Bộ tổng tđắm đuối mưu

E.g: Full powers were given to lớn the government and the general staff headquarters respectively.

188. Guerrilla /ɡəˈrɪl.ə/: Du kích

E.g: A small band of guerrillas has blown up a train in the mountains.

189. Major /ˈmeɪ.dʒər/: Thiếu tá

E.g: Her father was a major in the Scots Guards.

190. Major general /ˌmeɪ.dʒə ˈdʒen.ər.əl/: Thiếu tướng

E.g: Since the appointed day, five sầu major general salary claims have sầu been dealt with.

191. Mercenary /ˈmɜː.sən.ri/: Lính tấn công thuê

E.g: Case in point - those mercenaries flooding into town.

192. Militia /mɪˈlɪʃ.ə/: Dân quân

E.g: Roadblocks, manned by the local militia or police, are frequently used as tools of tax enforcement.

193. Non-commissioned officer /ˌnɒn.kə.mɪʃ.ənd ˈɒf.ɪ.sər/: Hạ sĩ quan

E.g: Prewitt, you know better than talk baông xã to lớn a non-commissioned officer.

194. Priest /priːst/: Thầy tu

E.g: There is still a ban on women priests in the Catholic Church.

195. Vioto /ˈvɪk.ər/: Cha sứ

E.g: We were married by our local vioto.

196. Prostitute /ˈprɒs.tɪ.tʃuːt/: Gái điếm

E.g: She accused hyên of having phone sex with prostitutes while she was away on business trips.

197. Smuggler /ˈsmʌɡ.lər/: Người buôn lậu

E.g: An increasing number of migrants are turning khổng lồ smugglers for help.

198. Stripper /ˈstrɪp.ər/: Vữ người vợ thoát y

E.g: All the dividkết thúc strippers must be laughing up their sleeves at the moment.

199. Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: Nhà khảo cổ học

E.g: A team of archaeologists are working on a previously undisturbed area of the abbey grounds.

200. Property developer /ˈprɒp.ə.ti dɪˌvel.ə.pər/: Nhà cách tân và phát triển bất động sản

E.g: Let us suppose that it had been not a borough council, but a property developer.

201. Refuse collector /ˈref.juːs kəˌlek.tər/: Nhân viên dọn dẹp môi trường

E.g: Is he seriously suggesting that a refuse collector employed by a private company today earns less than a refuse collector in 1979?

202. Surveyor /səˈveɪ.ər/: Kiểm rà viên

E.g: This is a guide to what qualifications to lớn look for when you are hiring a land surveyor.

203. Undertaker /ˈʌn.dəˌteɪ.kər/: Người làm cho công việc khâm liệm

E.g: It looks as though the author sees himself as a kind of academic undertaker, devoting himself khổng lồ the interment of bodies of thought.

204. Athlete /ˈæθ.liːt/: Vận cồn viên

E.g: He became a professional athlete at the age of 16.

205. Foreman /ˈfɔː.mən/: Quản đốc

E.g: After four years on the job, he was promoted khổng lồ foreman.

206. Maid /meɪd/: Hầu gái

E.g: In the beach resort, the apartments & villas have sầu daily maid service.

207. Manicurist /ˈmæn.ɪ.kjʊə.rɪst/: Thợ có tác dụng móng tay

E.g: Again, if it is desirable lớn license manicurists và to lớn restrict their operation, it ought to be done by national legislation.

208. Professor /prəˈfes.ər/: Giáo sư

E.g: After a talk given by a distinguished professor, a student from the audience takes a few pictures of the speaker.

209. Shipbuilder /ˈʃɪpˌbɪl.dər/: Thợ đóng tàu

E.g: The whole fleet was built by a leading Italian shipbuilder.

210. Drummer /ˈdrʌm.ər/: Tay trống

E.g: The drummer with The Bvà.

211. Guitarist /ɡɪˈtɑː.rɪst/: Nghệ sĩ guitar

E.g: Throughout the đoạn Clip, the band"s guitarist is seen lớn be playing.

212. Pianist /ˈpiː.ən.ɪst/: Nghệ sĩ piano

E.g: The pianist is encouraged to lớn experiment with the timing with chunks of 30 seconds of music khổng lồ determine how the piano part flows.

213. Violinist /ˌvaɪəˈlɪn.ɪst/: Nghệ sĩ vĩ cầm

E.g: He shows how violinists và other string players held their instruments and their bows.

214. Hunter /ˈhʌn.tər/: Thợ săn

E.g: He was an avid hunter, and this was reflected in his artistic work.

215. Jeweler /ˈdʒuː.ə.lɚ/: Thợ kyên ổn hoàn

E.g: Jewelry trade publications advise jewelers to present minute surface scratches (which they term patina) as a desirable feature.

216. Locksmith /ˈlɒk.smɪθ/: Thợ khóa

E.g: But in the process the safebreakers turned the locksmiths into the aristocracy of science.

217. Seambao tay /ˈsiːm.strəs/: Thợ may

E.g: His wife supplemented their income by working as a seambức xúc.

218. Diver /ˈdaɪ.vər/: Thợ lặn

E.g: He was a diver on a North Sea oil rig.

219. Garbage collector /ˈɡɑː.bɪdʒ kəˌlek.tər/: Người nhặt nhạnh rác

E.g: Your garbage collector may not accept a used computer as trash.

220. Realtor /ˈrɪəl.tər/: Môi giới nhà đất

E.g: The conference attracted more than 400 local architects, developers, and Realtors.

221. Retiree /rɪˌtaɪəˈriː/: Người về hưu

E.g: The neighborhood is a mixture of retirees & single professionals.

222. Shipper /ˈʃɪp.ər/: Người giao hàng

E.g: The a priori notion that packers và shippers were more likely to be producer-handlers did not bear out in the analysis.

223. Stuntman /ˈstʌnt.mæn/: Diễn viên đóng thế

E.g: Farmer remade many times the scene with her galloping horse and finally succeeded; however, the dangerous scenes were performed by a stuntman.

224. Bank manager /ˈbæŋk ˌmæn.ɪ.dʒər/: Quản lý ngân hàng

E.g: In the past ngân hàng managers knew most of their customers by name.

225. Custodian /kʌsˈtəʊ.di.ən/: Người giám hộ

E.g: She sees herself as a custodian of the public"s morals.

226. Attendant /əˈten.dənt/: Phục vụ phòng

E.g: The Prince was followed by his attendants.

227. Mail carrier /ˈmeɪl ˌkær.i.ər/: Người đưa thư

E.g: Davey worked four years as postmaster và mail carrier before becoming an insurance and real estate agent.

228. Managing director /ˌmæn.ɪdʒ.ɪŋ daɪˈrek.tər/: Giám độc điều hành

E.g: He is the managing director of a cosmetics firm.

229. Physician assistant /fɪˌzɪʃ.ən əˈsɪs.tənt/: Trợ lý bác bỏ sĩ

E.g: Physician assistants train to work in settings such as hospitals, clinics and other types of health facilities or virtually via telemedicine services.

230. Physical therapist /ˌfɪz.ɪ.kəl ˈθer.ə.pɪst/: Nhà trị liệu đồ gia dụng lý

E.g: The sessions were led by a psychiatrist or psychologist and cofacilitated by a nurse, physical therapist, chaplain, or social worker.

231. Retired /rɪˈtaɪəd/: Nghỉ hưu

E.g: Both my parents are retired.

232. Sanitation worker /sæn.ɪˈteɪ.ʃən ˌwɜː.kər/: Công nhân vệ sinh

E.g: A municipal sanitation worker lost his hvà in the blast.

233. Self-employed /ˌself.ɪmˈplɔɪd/: Tự ghê doanh

E.g: Do you pay less tax if you"re self-employed?

234. Shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/: Nhân viên phân phối hàng

E.g: We"ll need khổng lồ talk to the seller & see if they"ll accept your bid on the house.

235. Technician /tekˈnɪʃ.ən/: Kỹ thuật viên

E.g: Rehabilitation technicians are based in some hospitals providing a network of trained staff throughout the country with some responsibility for disability.

236. Telemarketer /ˈtelɪˌmɑːkɪtər/: Người tiếp thị qua điện thoại

E.g: Telemarketers have sầu khổng lồ be careful not to lớn invade their customers" privacy.

237. Unemployed /ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/: Thất nghiệp

E.g: He"s been unemployed for over a year.

238. Policewoman /pəˈliːsˌwʊm.ən/: Nữ chình ảnh sát

E.g: Regional differences were exposed at national và district meetings of policewomen.

239. Veterinary surgeon /ˌvet.ər.ɪ.nər.i ˈsɜː.dʒən/: Bác sĩ phẫu thuật mổ xoang thú ý

E.g: These are matters about which a veterinary surgeon, although expert in his own line, is not likely khổng lồ be at all knowledgeable.

240. Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/: Người duy trì nhà

E.g: The productive sầu value (product utility) of trang chủ production may best be estimated by taking the wage rate of a professional housekeeper.

*

241. Job /dʒɒb/: Việc làm

E.g: Hundreds of workers could chiến bại their jobs.

Trên đó là 241 trường đoản cú vựng tiếng Anh về nghề nghiệp tiếp tục thực hiện. Nếu các bạn bao hàm trường đoản cú vựng bổ sung cập nhật làm sao không giống thì có thể bình luận xuống bên dưới để cho những fan thuộc biết nhé!

Dường như, các bạn thuộc xem thêm lượng từ vựng tiếng Anh thông dụng xuất xắc chạm chán nhất để vận dụng thêm vào cho những bài xích thi của bản thân mình nha.