Các Phép Toán Logic Cơ Bản

Phnghiền tân oán số học
Phnghiền toán ý nghĩa Ví dụ
- Đổi dấu một số thực hoặc nguyên -12, -a
+ Phép cộng 2 số thực hoặc nguyên 2+4=6
- Phép trừ 2-3=-1
* Phép nhân 4*2=8
/ Phnghiền chia 5/3=1
% Phép lấy phần dư 6/2=011.5%2.5=1.5

Crúc ý:

- Nếu phxay phân tách nhì toán hạng đều nguim thì phxay chia mang lại kết quả là phần nguim của thương nhì toán hạng đó, ví dụ: 5/3=1

- Nếu phnghiền chia nhì tân oán hạng đều ngulặng với số chia bằng 0 thì phép phân tách sinh lỗi, ví dụ 5/0 sẽ tạo nên lỗi

- Nếu một vào nhì toán hạng là kiểu thực thì từ bây giờ kết quả của phxay phân tách mang đến ta giá chỉ trị đúng, ví dụ 5/2.0=2.5

- Nếu một vào hai toán hạng là kiểu thực với số chĩa bằnd 0 thì kết quả phép phân tách là infinity(dương vô cùng) hoặc –infinity(âm vô cùng)

- Phxay tân oán % trả về phần dư của phnghiền chia


Phnghiền tân oán quan tiền hệ

Những tân oán tử quan liêu hệ được cần sử dụng để so sánh giữa nhị giá chỉ trị, với sau đó trả về kết quả là một giá chỉ trị ngắn gọn xúc tích kiểu bool (true tốt false). Ví dụ toán thù tử đối chiếu lớn hơn (>) trả về giá trị là true nếu giá trị bên trái của toán thù tử lớn hơn giá trị bên phải của tân oán tử. Do vậy 5 > 2 trả về một giá chỉ trị là true, trong những khi 2 > 5 trả về giá bán trị false.

Bạn đang xem: Các phép toán logic cơ bản

Các toán thù tử quan lại hệ vào ngôn ngữ C# được trình bày ở bảng bên dưới.

Phnghiền toán ý nghĩa Ví dụ Kết quả
> So sánh lớn hơn 1>2 false
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng 2>=2 true

Phép toán logic
Phép toán thù logic ý nghĩa Ví dụ Kết quả
! Phxay phủ định một ngôi (not) !(3>1) false
&& Liên kết nhị biểu thức xúc tích và ngắn gọn Phnghiền cùng (and). Giá trị bằng 1 lúc cả 2 toán hạng có mức giá trị 1 (2>1)&&(5=2) false
|| Liên kết nhị biểu thức xúc tích và ngắn gọn. Phxay hoặc (or). Giá trị biểu thức bằng 1 lúc một trong hai tân oán hạng bằng 1 (4>3)||(1>8) true
Bảng giá chỉ trị của những phnghiền tân oán logic

X Y X && Y X || Y ! X
True true true true false
True false false true false
False true false true true
False false false false true

Phnghiền toán thù tăng giảm

Trong ngôn ngữ lập trình C# đưa ra hai phxay toán một ngôi để tăng với giảm những biến (nguim cùng thực). Toán tử tăng ++ sẽ thêm một vào tân oán hạng của nó, toán thù tử giảm – sẽ trừ đi 1

Dấu phnghiền toán ++ và -- có thể đứng trước hoặc đứng sau toán thù hạng. Như vậy ta có thể viết: ++n, n++, --n, n--

Sự không giống nhau của ++n với n++ ở chỗ: Trong phép toán thù n++ thì n tăng sau thời điểm giá bán trị của nó được sử dụng, còn trong ++n thì giá chỉ trị của n tăng trước khi giá chỉ trị của nó được sử dụng. Tương tự đối với –n cùng n--

Ví dụ: giả sử trước mỗi phnghiền tính int i=3, j=15;

Phnghiền toán Tương đương Kết quả
i=++j; tăng trước j=j+1; i=j; i=16 và j=16
i=j++; tăng sau i=j; j=j+1; i=15 và j=16
i++; i=i+1; i=4
j = ++i + 5; i=i+1; j=i+5; i=4 cùng j=9
j = i++ +5; j=i+5; i=i+1; i=4 và j=8

Thứ tự ưu tiên những phnghiền toán

Trình biên dịch phải xác định thứ tự thực hiện các toán thù tử vào trường hợp một biểu thức có nhiều phxay tân oán, giả sử, gồm biểu thức sau:

var1 = 5+7*3;

Biểu thức trên gồm cha phnghiền toán thù để thực hiện bao gồm (=, +,*). Ta thử xét các phxay tân oán theo thứ tự từ trái quý phái phải, đầu tiên là gán giá trị 5 cho biến var1, sau đó cộng 7 vào 5 là 12 cuối cùng là nhân với 3, kết quả trả về là 36, điều này thật sự gồm vấn đề, ko đúng với mục đích yêu cầu của bọn họ. Do vậy việc xây dựng một trình tự xử lý những tân oán tử là hết sức cần thiết.

Các luật về độ ưu tiên xử lý sẽ bảo trình biên dịch biết được toán tử làm sao được thực hiện trước trong biểu thức.Tương tự như trong phxay toán đại số thì phxay nhân có độ ưu tiên thực hiện trước phép toán cộng, vì vậy 5+7*3 mang đến kết quả là 26 đúng hơn kết quả 36. Và cả nhị phép toán thù cộng với phép tân oán nhân điều có độ ưu tiên cao hơn phép gán. Như vậy trình biên dịch sẽ thực hiện những phép toán thù rồi sau đó thực hiện phxay gán ở bước cuối cùng. Kết quả đúng của câu lệnh bên trên là biến var1 sẽ nhận giá trị là 26.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển File Cad 2007 Sang Pdf, Chuyển File Cad Sang Pdf

Trong ngôn ngữ C#, dấu ngoặc được sử dụng để nạm đổi thứ tự xử lý, điều này cũng giống vào tính toán thù đại số. khi đó muốn kết quả 36 đến biến var1 gồm thể viết:

var1 = (5+7) * 3;

Biểu thức trong ngoặc sẽ được xử lý trước và sau khi tất cả kết quả là 12 thì phxay nhân được thực hiện.

Bảng sau liệt kê thứ tự độ ưu tiên những phxay toán thù vào C#.

*

Các phnghiền toán thù được liệt kê thuộc loại sẽ bao gồm thứ tự theo mục thứ thự của bảng: thứ tự trái tức là độ ưu tiên của các phnghiền toán thù từ phía bên trái sang, thứ tự phải thì các phnghiền tân oán tất cả độ ưu tiên từ bên phải qua trái. Các tân oán tử khác loại thì có độ ưu tiên từ trên xuống dưới, vì vậy những toán thù tử loại cơ bản sẽ gồm độ ưu tiên cao nhất cùng phxay toán gán sẽ có độ ưu tiên thấp nhất trong những tân oán tử.