Các lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh

toàn nước có rất nhiều tiệc tùng, lễ hội, tiệc tùng, lễ hội truyền thống lâu đời lâu đời đa dạng chủng loại, siêu dị ngơi nghỉ hầu hết tương đối nhiều miền giang sơn. Mỗi vùng đều phải có những lễ hội mua nét đặc thù riêng rẽ rẽ.

Bạn đang xem: Các lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh

Bạn vẫn xem: Lễ hội ngơi nghỉ VN việt bằng giờ anh

Lễ hội truyền thống lịch sử cuội nguồn là thời gian nhằm mục tiêu bé nhỏ fan chia sẻ, truyền lại đông đảo đạo đức nghề nghiệp, luân lý về thèm khát cao ưa nhìn, tưởng vọng đều vị nhân đồ dùng phòng giặc quốc tế xâm, những người dân dân gồm công phòng thiên tai, khử thụ dữ, cứu giúp nhân độ thế… xuất xắc những người dân tất cả công truyền nghề.


*

Từ vựng tiếng Anh về công ty lễ hội

Từ vựng tiếng Anh thường xuyên gặp mặt về chủ đề lễ hội


*

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ – được giữ gìn, bảo vệ tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ – được tiêu diệt mối mọt cung ứng từ

Lunar Calendar /ˈluːnə ˈkæləndə/: Âm Lịch

Julian Calendar /ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/: Dương Lịch

Oral tradition (collocation) /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ : sự truyền miệng

Cultural festival (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: lễ hội vsiêu thị nhà hàng hóa

Cultural identity (collocation) /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: phiên bản dung nhan văn uống hóa

Cultural specificity (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/ : đường nét đặt trưng vnạp năng lượng hóa

Cultural heritage (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ / : di tích vẩm thực hóa

Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử phi vật dụng dụng thể của nhân loại

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử

Rich tradition (collocation) /rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/ : sự giàu truyền thống

Festive sầu season (collocation) /ˈfestɪv ˌsiːzən/ : mùa lễ hội

Harvest festival /ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/ : lễ tạ mùa

Harmonious music (collocation) /hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/ : âm tkhô nóng du dương

Street performance (collocation) /striːt pərˈfɔːrməns/ : màn biểu diễn đường phố


*

Historical shrine (collocation) /hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/ : điện thờ định kỳ sử

Buddhist (n) /ˈbʊdɪst/ : tín đồ vật đạo Phật, Phật tử

Pagoda (n) /pəˈɡoʊdə/ : chùa

Temple (n) /ˈtempl/ : miếu

Shrine (n) /ʃraɪn/ : năng lượng điện thờ

Monument (n) /ˈmɑːnjumənt/ : đài kỷ niệm

The Mother Goddess religion: Đạo Mẫu

Serving the shadows: hầu đồng

Parade (n) /pəˈreɪd/: cuộc diễu hành

Water puppetry performer (n) /ˈdʒʌɡlər/: người nghệ sỹ múa rối nước

Dancer (n) /ˈdɑːnsər/: diễn viên múa

Marching band (n) /ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/: đoàn diễu hành

Costume (n) /ˈkɒstʃuːm/: trang phục

Mask (n) /mɑːsk/: kỹ lưỡng nạ

Fireworks (n) /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Confetti (n) /kənˈfeti/: hoa giấy

Celebrate (v) /ˈseləbreɪt/: kỷ niệm

Festivalgoer (n) /ˈfestɪvlˌɡoʊər/ : chúng ta tham dự lễ hội

Wind lantern (n) /wɪnd ˈlæntən/ : lồng đèn gió

Firecracker (n) /ˈfaɪərkrækər/ : pháo

Human chess /ˈhjuːmən tʃes/: cờ người

Boat racing /boʊt ˈreɪsɪŋ/ : đua ghe

Kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ : thả diều

Paper lantern /ˈpeɪpər ˈlæntərn/ : lồng đèn giấy

Dragon dance /ˈdræɡən dæns/ : múa rồng

Tug-of-war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ : kéo co

Cockfighting (n) /ˈkɑːkfaɪtɪŋ/ : chọi gà

Bamboo swing: tấn công đu

Wrestling (n) /ˈreslɪŋ/ : đấu vật

Blind man’s bluff (n) : nghịch bịt hai con mắt bắt dê

Capture-the-flag (n) : trò nghịch cướp cờ

Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ : bánh trung thu

Sticky rice cake: bánh chưng

Floating rice cake: bánh trôi nước


*

*

Is there a Vietnamese New Year?

The Vietnamese New Year falls on the first day of spring với is also called Tet. The Vietnamese New Year is celebrated all over Vietphái nam as it is the beginning of everything new với it is also a public holiday.

Xem thêm: Xem Bói Kiếp Trước Bạn Làm Nghề Gì, Xem Bói Kiếp Trước

Người cả nước tất cả ngày mừng năm mới tết đến tết đến không?

Ngày mừng năm mới đầu năm đến của tín thiết bị Việt rơi vào tình thế trong ngày trước tiên của Color xuân thuộc nó được Call là Tết. Ngày mừng năm mới của người Việt được tổ chức xúc tiến trên rất nhiều cả nước ta nhỏng một sự bước đầu với phần lớn điều new cùng nó cũng là ngày quốc lễ. 

What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

The Mid Autumn Festival in Vietcánh mày râu is a harvest festival celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar. 

Lễ hội Trung Thu sinc sinh sống cả nước là liên hoan tiệc tùng gì?

Lễ hội Trung Thu làm việc toàn quốc là lễ tạ mùa được tổ chức tiến hành vào trong ngày 15/8 âm thời hạn.

Is Tet a religious holiday?

Tet is the Vietnamese New Year cùng is a national holiday. 

Tết liệu có phải là ngày lễ tín ngưỡng tôn giáo không?

Tết là ngày mừng năm mới tết đến và ngày quốc lễ của tín vật dụng toàn nước. 

What are the traditional celebrations in Vietnam?

There are two main traditional festivals celebrated in Vietnam by the locals are Tet & Mid-Autumn Festival. 

Ở Việt Nam bao gồm lễ lưu lại niệm truyền thống lịch sử cuội mối cung cấp gì?

Tại VN bao hàm 2 liên hoan truyền thống cuội nguồn nhiều năm cần thiết được tổ chức tiến hành nghỉ ngơi khắp hầu hết địa pmùi thơm là Tết với Trung Thu. 

How long is the Tet holiday in Vietnam?

The Tet holiday in Vietphái mạnh is celebrated for a week or two in Vietnam giới cùng it is celebrated in late January or early February.

Ngày Tết làm việc toàn nước được tổ chức thực hiện vào bao lâu?

Ngày Tết sống toàn quốc được tổ chức triển khai xúc tiến trong một hoặc 2 tuần thuộc điễn ra vào vào cuối tháng 1 hoặc vào thời điểm đầu tháng 2.