Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Sql

Dưới phía trên chúng ta đang tìm hiểu một trong những hàm xử trí chuỗi phổ dụng trong SQL Server.Các bạn cần giữ ýrằng những hàm nàychỉ vận dụng đượcmang lại câu lệnh SELECT.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý chuỗi trong sql

1. STR()

Hàm STR() trả về một chuỗi số trường đoản cú một số hoặc một chuỗi số không giống là đối số của hàm.

Cú pháp solo giản:


Cú pháp trên đã trả về một chuỗi số tất cả độ đúng là 0 và dành 10 khoảng tầm phạm vi ngôi trường nhằm cất kết quả. Trong ngôi trường phù hợp hiệu quả tất cả kích thước to hớn 10 thì hàm STR() sẽ trả về 10 cam kết tự vết *.

Ví dụ:


Kết quả:

*

khi chúng ta đặt số vào vào chuỗi thì tác dụng cũng như như trên:


Cú pháp trên sẽ được cho phép bạn chủ động đưa ra độ rộng trường với độ đúng đắn mong muốn đến hiệu quả trả về.

Lưu ý:

+ Độ_rộng_trường bao gồm dấu (+ hoặc -), lốt chnóng thập phân, các ký kết số và dấu cách.

+ Nếu hiệu quả bao gồm kích cỡ phệ hơnĐộ_rộng_ngôi trường thì hàm STR() đang trả về chuỗi có Độ_rộng_ngôi trường ký kết trường đoản cú *.

+ Nếu công dụng gồm size nhỏ hơnĐộ_rộng_trường thì hàm STR() sẽ trả về chuỗi công dụng và phía trước kết quả là số lượng khoảng trắng (space) tương xứng cùng với độ lệch thân Độ_rộng_ngôi trường và form size kết quả.

+ Độ_chính_xác buổi tối nhiều có thể chấp nhận được so với tác dụng là 16 con số sau dấu chấm thập phân.

Dưới đây là một số trong những ví dụ cho phần lưu ý trên:


SELECT STR(123456,5,1);--đã trả về chuỗi '*****'
SELECT STR(123456,6,1);-- → '123456'
SELECT STR(123456,7,1);--→ '123456'
SELECT STR(123456,8,1);-- →'123456.0'
SELECT STR(123456,10,1);-- →' 123456.0'

Kết quả:

*

2. SUBSTRING()

SUBSTRING() sử dụng để mang chuỗi nhỏ trong một chuỗi.

Cú pháp:


SUBSTRING('Chuỗi', Vị_trí, Số_lượng)

Ví dụ:


SELECT SUBSTRING('wpcyte.com',2,3);--sẽ trả về chuỗi bé '1St'

3. LEFT()

Hàm LEFT() sử dụng để mang một số trong những cam kết từ bỏ trước tiên biên trái của một chuỗi.

Cú pháp:


LEFT('Chuỗi',Số_ký_tự)

Ví dụ:


SELECT LEFT('wpcyte.com',2); --sẽ trả về chuỗi 'V1'

4. RIGHT()

RIGHT() dùng để mang một số trong những ký kết tự đầu tiên biên cần của một chuỗi.

Cú pháp:


RIGHT('Chuỗi',Số_ký_tự)

Ví dụ:


SELECT RIGHT('wpcyte.com',5); --vẫn trả về chuỗi 'Study'

5. LEN()

Hàm LEN() sử dụng để lấy form size của một chuỗi.

Cú pháp:


LEN('Chuỗi')

Ví dụ:


SELECT LEN('wpcyte.com'); --vẫn trả về số 7

6. LOWER()

Hàm LOWER() dùng để chuyển tất cả những ký trường đoản cú in hoa trong một chuỗi thành in thường xuyên.

Cú pháp:


LOWER('Chuỗi')

Ví dụ:


SELECT LOWER('wpcyte.com');--vẫn trả về: 'wpcyte.com'

7. UPPER()

Hàm UPPER() dùng làm đưa toàn bộ các cam kết trường đoản cú in thường xuyên trong một chuỗi thành in hoa.

Cú pháp:


UPPER('Chuỗi')

Ví dụ:


SELECT UPPER('wpcyte.com');--đang trả về: 'wpcyte.com'

8. LTRIM()

Hàm LTRIM() dùng để xoá tất cả các cam kết trường đoản cú White (space) sinh sống đầu chuỗi.

Cú pháp:


LTRIM('Chuỗi')

Ví dụ:


SELECT LTRIM(' wpcyte.com ');--sẽ trả về: 'wpcyte.com '

9. RTRIM()

Hàm RTRIM() dùng để xoá tất cả các cam kết trường đoản cú Trắng (space) ở cuối chuỗi.

Cú pháp:


RTRIM('Chuỗi')

Ví dụ:


SELECT RTRIM(' wpcyte.com ');-- trả về chuỗi:' wpcyte.com'

10. ASCII()

Hàm ASCII() sử dụng để đưa vị trí trong bảng mã ASCII của một ký kết từ bỏ.

Xem thêm: Cách Chèn Chữ Trong Photoshop Bằng Layer Style, Cách Viết Text Trong Photoshop

Cú pháp:


ASCII('Ký_tự')

Ví dụ:


SELECT ASCII('A');-- →65

Nếu trong cặp nháy đối kháng chưa hẳn là Ký_từ mà là 1 trong chuỗi thì hàm ASCII() đang rước cam kết từ thứ nhất của chuỗi và trả về vị trí vào bảng mã ASCII của ký kết trường đoản cú kia.

Ví dụ:


SELECT ASCII('abc123');-- đang trả về số 97 (là vị trí của ký kết từ 'a')

11. CHAR()

CHAR() gồm công dụng ngược với hàm ASCII(), nó dùng để lấy ký từ tương ứng địa điểm trong bảng mãASCII.

Cú pháp:


CHAR(Vị_trí)

Ví dụ:


SELECT CHAR(65);-- →'A'

Nếu Vị_trí không tồn tại vào bảng mã ASCII thì hàm CHAR() vẫn trả về NULL.

12. STUFF()

STUFF()dùng để chèn một chuỗi vào một phần củachuỗi gốccùng trả về bao gồm chuỗi new đó. Nó xóa số lượng cam kết từ khẳng định bước đầu tự địa chỉ chỉ định rồi chèn chuỗi ước muốn vào kia.

Cú pháp:


STUFF('chuỗi_gốc', start, length, 'chuỗi_thêm_vào')

, vào đó:

- chuỗi_gốc: là chuỗimà lại ta ý muốn biến đổi, có thể là hằng chuỗi, biến chuyển chuỗi hoặc một cột cất dữ liệu chuỗihoặc nhị phân.

- start: là một số trong những nguyên ổn miêu tả địa điểm khu vực xảy ra biến hóa, trường hợp start tốt length là số âm thì hàm trả về chuỗi rỗng.

Ví dụ:


PRINT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn');

Câu lệnh bên trên có nghĩa là sửa chữa 3 ký tự bắt đầu tự địa điểm thứ hai (tương tự với 'bcd') bằng chuỗi 'ijklmn'.Dưới đó là kết quả:

aijklmnef

13. SUBSTR()

Hàm này sử dụng mang lại MySquốc lộ tất cả chức năng rước chuỗi bước đầu từ bỏ ký kết tự thứ n.

Cú pháp:


SUBSTR('chuỗi_gốc', n)

, trong đó:

- chuỗi_gốc: là chuỗinhưng mà ta ao ước thay đổi, có thể là hằng chuỗi, biến chuyển chuỗi hoặc một cột cất dữ liệu chuỗihoặc nhị phân.

- n: là một vài ngulặng mô tả địa điểm địa điểm xảy ra đổi khác, trường hợp start tuyệt length là số âm thì hàm trả về chuỗi rỗng.

Ví dụ:


PRINT SUBSTR('abcdef', 2);

Câu lệnh trên đã trả về chuỗi'bcdef'.

14. REVERSE()

Hàm này dùng để hòn đảo ngược chuỗi.

Ví dụ:


PRINT REVERSE('abcdef'); --> In ra kết quả: 'fedcba'

Câu lệnh bên trên vẫn trả về chuỗi'bcdef'.

15. REPLICATE()

Hàm này có chức năng lặp chuỗi.

Cú pháp:


REPLICATE('chuỗi', n)

, trong đó:

- chuỗi: là chuỗinhưng ta hy vọng lặp, hoàn toàn có thể là hằng chuỗi, đổi thay chuỗi hoặc một cột đựng tài liệu chuỗihoặc nhị phân.

- n: là một số nguyên ổn biểu đạt tần số lặp chuỗi, ví như n = 0 thì trả về chuỗi trống rỗng, nếu như n In ra 7

PRINT DATALENGTH(N'123456Â'); --> In ra 14

17. REPLACE()

Hàm này đã sửa chữa phần chuỗi trong mẫu mã chuỗi bằng chuỗi mới.

Ví dụ:


18. CONCAT()

Hàm này sẽ sở hữu được công dụng nối chuỗi, với nối được cả chuỗi với số.

Ví dụ:


SELECT CONCAT('V', 1, 'Study'); --> In ra: wpcyte.com
Đăng ký kết thừa nhận thông báo về hồ hết video bắt đầu nhất

« Prev: Squốc lộ Server: Hàm xếp hạng (Ranking)


Copied !!!

Social Media