Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh thường gặp

Cùng một ý nghĩa mà lại 1 câu có tương đối nhiều biện pháp viết khác biệt trong giờ Anh. Đây cũng chính là dạng bài xích tập thường gặp, đặc trưng đối với các đề thi môn giờ Anh vào ngôi trường cấp 2, cấp cho 3, ĐH. Cùng wpcyte.com mày mò về các cấu trúc viết lại câu nâng cao vào tiếng Anh chúng ta nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu hay gặp gỡ trong tiếng Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh thường gặp

khổng lồ prefer doing sth to doing sth = would rather vị sth than vị sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: yêu thích làm gì hơn có tác dụng gì

2. khổng lồ look at (v)= to lớn have a look at (n): nhìn vào

3. khổng lồ think about = khổng lồ give sầu thought lớn : suy nghĩ về

4. it’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to bởi sth: bao gồm nhiệm vụ làm gì

5. to lớn be determined to lớn = khổng lồ have a determination to: dự định

6. lớn know (about) = khổng lồ have sầu knowledge of: biết

7. khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko xứng đáng, ăn hại làm cho gì

8. khổng lồ tkết thúc khổng lồ = to have sầu a tendency to lớn : bao gồm khuynh hướng

9. to intover khổng lồ +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định


*
*
*
*
Cách viết lại câu trong tiếng Anh

19. S + be + adj = S + V + O

trăng tròn. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving/ N

VD: Namãng cầu often cried when she meets with difficulties.

= Namãng cầu is used to lớn crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have sầu + PII = S+be + not used lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have sầu seen so many people crying at the over of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the kết thúc of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth khổng lồ sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to lớn playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + lớn + V

27. It’s one’s duty khổng lồ do sth = S + be + supposed khổng lồ do sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to lớn vị sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + bởi sth

31. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích vày collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vị sth = S + allow + S. O + lớn do Sth

VD: My boss let hyên be on leave for wedding.

= My boss allow hyên ổn lớn be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to lớn + vày sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would khổng lồ + vì sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants to lớn pass the final examination.

= She studies hard lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to lớn + infinitive

37. To infinitive sầu or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

38. S + V + and + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if diễn tả điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(bao phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

Xem thêm: #3 Cách Chặn Tin Nhắn Mạng Viettel Miễn Phí Không Phải Ai Cũng Biết

50. S + V + if + S + V (bao phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: ý kiến của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to lớn vì sth = S + have + sb + bởi vì sth

VD: She gets hlặng to spkết thúc more time with her.

= She have hlặng spover more time with her.

57. S + aks + sb + to lớn vày sth = S + have sầu + sb + bởi sth

VD: Police asked hyên khổng lồ identify the other man in the next room.

= Police have sầu hlặng identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to lớn vị sth= S + have sầu + sb + bởi vì sth

VD: The teacher request students khổng lồ learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + lớn vày sth = S + have sầu + sb + vì sth

VD: I want her khổng lồ lover me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + khổng lồ + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + rethành viên + to vày Sth = S + don’t forget + to lớn vì chưng Sth

VD: I rethành viên khổng lồ have a Maths thử nghiệm tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths thử nghiệm tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quichồng she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + khổng lồ + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. o) + to lớn + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + lớn + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

72. S + be + too + adj + lớn + V = S + be + not + adj + enough + lớn + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): chú ý vào

76. to think about = khổng lồ give thought to: nghĩ về về

77.khổng lồ be determined lớn = khổng lồ have sầu a determination to: dự định

78. lớn know (about) = to lớn have sầu knowledge of: biết

79. to be not worth doing sth = there is no point in doing sth: ko xứng đáng, vô ích làm cho gì