BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH MẪU

*


*
*
*

⇒ Khóa Học Kế Tân oán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu⇒ Khóa học gia sư kế toán tận nhà 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu cầu
Mẫu report kết quả hoạt động sale thông tứ 200

Đơn vị báo cáo: .................

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh mẫu

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm………

Đơn vị tính:............

Xem thêm: Tính Từ Chỉ Tính Các Tính Từ Chỉ Tính Cách Trong Tiếng Anh, 100 Từ Vựng Tiếng Anh Về Tính Cách Con Người

CHỈ TIÊU

số

Ttiết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng cùng cung ứng dịch vụ

01

2. Các khoản sút trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)

10

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ (20=10 - 11)

20

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

7. Ngân sách tài chính

22

- Trong đó: Ngân sách chi tiêu lãi vay

23

8. giá cả buôn bán hàng

25

9. túi tiền thống trị doanh nghiệp

26

10 Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động tởm doanh

30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)

30

11. Thu nhập khác

31

12. Ngân sách khác

32

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

14. Tổng ROI kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

15. Chi tiêu thuế TNDN hiện hành

16. giá thành thuế TNDN hoãn lại

51

52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân công ty (60=50 – 51 - 52)

60

18. Lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu (*)

70

19. Lãi suy giảm trên CP (*)

71

(*) Chỉ áp dụng tại cửa hàng CP Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán thù trưởng

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)


Đối với người lập biểu là các đơn vị chức năng hình thức dịch vụ kế toán buộc phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên với liên hệ Đơn vị cung cấp hình thức kế toán thù. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

Bài trước: Mẫu bảng cânđối kế toán thù theo thông tứ 200

⇒ Báo cáo kết quả hoạthễ sale là gì ? - Bản chất với cách lập báo cáo hiệu quả hoạtrượu cồn sale theo thông tứ 200

⇒Hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán theo thông tứ 200 - Tải mẫu hệ thống tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC