Bảng số tự nhiên từ 1 đến 1000

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Bảng số tự nhiên từ 1 đến 1000

*

CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 1 ĐẾN 1000, CÓ BAO NHIÊU SỐ :

A.CHIA HẾT ÍT NHẤT MỘT TRONG CÁC SỐ 2,3,5

B.KHÔNG CHIA HẾT CHO TẤT CẢ CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 2 ĐẾN 5


*

tính số phần tử của các tập hợp

a) các số tự nhiên lẻ có 2 chữ số

b) các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số

c) các số tự nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho tất cả 2,3 và 5

d) các số từ 1 đến 1000 không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 3 


*

Các số tự nhiên từ 1 đến 2019 được viết trên bảng. Bạn Nam gạch chân tất cả các số chia hết cho 2, sau đó gạch chân tất cả các số chia hết cho 3, và sau đó là tất cả các số chia hết cho 4. Hỏi có bao nhiêu số được gạch chân đúng 2 lần?


Xem thêm: Các Cách Xuống Hàng Trong Ô Excel Thông Dụng Nhất, Cách Xuống Dòng Trong 1 Ô Excel

Cho các số tự nhiên từ 1 đến 35. Hỏi cần chọn ra ít nhất bao nhiêu số (chọn 1 cách ngẫu nhiên) để chắc chắn rằng trong các số đã chọn có 2 số mà hiệu của chúng chia hết cho 7?

1.Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà số đó bằng 7 lần tổng các chữ số của nó?

2.Khi viết liền nhau các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 ta được số tự nhiên A = 1234....99100. Hỏi số A chia cho 9 dư mấy?

3.Tổng của hai số tự nhiên bằng 2015. Tìm số lớn biết giữa hai số đó có tất cả 19 số tự nhiên lẻ.

4.Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không chia hết cho 5?


Câu 1: Số a bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11................được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1. Chữ số 2010 từ trái sang phải của số a là chữ số nào?

Câu 2: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 840. Tìm số đó?

Câu 3: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các số đó đều không chia hết cho 5?

Câu 4:Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 40 là số nào?

Câu 5: Khoảng thời gian 6 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/4 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng ngày mai. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

Câu 6: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số đó đều chia hết cho cả 2 và 3?


Lớp 5 Toán
0
0

Lấy 2021 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2021, loại bỏ đi tất cả các số chia hết cho 5. Sau đó loại tiếp các số chia hết cho 3. Hỏi còn lại bao nhiêu số?