Bài Tập Về Kim Loại Kiềm

1. Bài tập về klặng loại kiềm, kiềm thổ

Dạng 1: Kyên ổn các loại kiềm, kiềm thổ phản nghịch ứng với phi kim

- Trong phản ứng với phi kyên, kyên loại kiềm thổ thể hiện tính khử mạnh:

Klặng loại kiềm: M → M+ + e

Klặng nhiều loại kiềm thổ: M → M2++ 2e

- Phi klặng phản ứng thể hiện tính oxi hóa: X + ne → Xn-

lấy ví dụ như 1:Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (gồm hoá trị ko thay đổi trong phù hợp chất) vào hỗn hợp khíCl2với O2. Sau phản ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích hỗn hợp khí sẽ làm phản ứng là 5,6 lkhông nhiều (ở đktc). Kim một số loại M là

A.

Bạn đang xem: Bài tập về kim loại kiềm

Mg. B.Ca. C.Be. D.Cu.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có: số mol khí = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Sơ đồ phản ứng:7,2 gam kyên loại M + 5,6 lít hỗn hợp Cl2cùng O2→ 23,0 gam chất rắn

Áp dụng bảo toàn khối lượng ⇒ khối lượng hỗn hợp Cl2cùng O2= 23 – 7,2 = 15,8 gam

Điện thoại tư vấn x và y thứu tự là số mol của Cl2cùng O2ta có:

Tổng số mol x + y = 0,25 và tổng trọng lượng 71x + 32y = 15,8⇒ x = 0,2; y = 0,05

Quá trình oxi hóa: M → Mn++ ne

Quá trình khử Cl2+ 2e → 2Cl-

O2+ 4e → 2O2-

Áp dụng định qui định bảo toàn electron ta bao gồm : n.nM =2.nClo +4.noxi

⇒ (7,2/M).n = 0,2.2 + 0,05.4 ⇒ n = 2; M = 24 (Mg). Đáp án A.

Dạng 2: Kim một số loại kiềm, kiềm thổ phản ứng cùng với nước

Kyên ổn nhiều loại kiềm với kiềm thổ phản bội ứng táo tợn với nước (trừ Be, Mg) với biểu lộ tính khử, nước biểu hiện tính oxi hóa hình thành khí H2. Dung dịch chiếm được tất cả môi trường kiềm.

H2O + 2e → OH- + H2↑

Ví dụ 2:Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước thu được hỗn hợp KOH bao gồm mật độ % là bao nhiêu?

A. 5,31%. B.5,20%.C.5,30%.D.5,50%.

Hướng dẫn giải

Theo trả thiết ta có: số mol K = 0,1 mol

Pmùi hương trình làm phản ứng:

2K + 2H2O → 2KOH + H2(1)

mol: 0,1 0,1 0,05

Theo (1) với vận dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng ta bao gồm :

mdd sau pư= khối lượng K + khối lượng H2O – khối lượng H2= 105,6 gam

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp KOH là (0,1.56)/105,6 = 5,3%.Đáp án C.

lấy một ví dụ 3: Cho a gam sắt kẽm kim loại M tung không còn vào H2O nhận được dung dịch tất cả trọng lượng lớn hơn khối lượng H2O thuở đầu là 0,95a gam. M là

A. Na.B.Ba.C.Ca.D.Li.

Hướng dẫn giải

Gọi số mol M là x, khi đó x = a/M

Phương thơm trình phản bội ứng

2M+2nH2O→ 2M(OH)n+nH2 (1)

mol: x (n/2)x

⇒ số mol H2= (n/2)(a/M) = an/(2M)

Khối hận lượng hỗn hợp tăng =mM–mH2= 0,95a

⇒mH2= 0,05a ⇒ số mol H2= (n/2)x = 0,025a (mol)

⇒ x = a/M = 0,025a/(n/2) ⇒ M = 20n (với n =1,2,3 thì nghiệm hợp lí là n = 2, M =40)

⇒ M là Ca Đáp án C.

Dạng 3: Klặng các loại kiềm, kiềm thổ chức năng với dung dịch axit

Trường kim loại tổng hợp nhiều loại kiềm, kiềm thổ làm phản ứng được với nước, lúc mang đến lượng dư vào hỗn hợp axit, ta coi như phản bội ứng của sắt kẽm kim loại với axit xẩy ra trước, kế tiếp bắt đầu xẩy ra bội phản ứng cùng với nước.

Kyên các loại kiềm, kiềm thổ Khi chức năng với H2SO4 sệt hoặc HNO3 có tác dụng tạo thành những thành phầm khử có số lão hóa tốt (S, N2, N2O, NH4+)

lấy ví dụ như 4: X là kim loại trực thuộc team IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp tất cả sắt kẽm kim loại X cùng Zn công dụng cùng với lượng dư dung dịch HCl, ra đời 0,672 lkhông nhiều khí H2(ngơi nghỉ đktc). Mặt không giống, lúc cho một,9 gam X tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4loãng, thì thể tích khí hiđro hình thành chưa đến 1,12 lkhông nhiều (sống đktc). X là klặng loại

A. magie. B.beri.C.canxi. D.bari.

Hướng dẫn giải

Gọi

*
là kí hiệu tương đương của nhị kim loại X cùng Zn tất cả hoá trị II

*
+2HCl→
*
+H2(1)

0,03 mol 0,03 mol

X+H2SO4→XSO4+H2(2)

Zn= 65 cần MX X > 1,9/0,05 = 38

⇒ X là canxi (Ca)

lấy ví dụ 5: Hoà rã hết 2,4gam sắt kẽm kim loại M bởi dung dịch HNO3 dư được 0,448lít khí N2 là sản phẩm khử nhất đktc. Tìm M?

A. Zn B. Mg C. Al D. Ca

Hướng dẫn giải

Giả sử sắt kẽm kim loại M bao gồm hóa trị II

Quá trình oxi hóa: M → M2+ + 2e

Quá trình khử: H+ + NO3- + 10e → N2 + H2O

Bảo toàn e gồm 2nM =

*
⇒ nM = 0,1 mol ⇒ MM = 24 gam ⇒ Mg

Dạng 4: Klặng các loại kiềm, kiềm thổ phản bội ứng với dung dịch muối

Trường kim loại tổng hợp một số loại kiềm, kiềm thổ có công dụng phản ứng với nước, khi bỏ vào dung dịch muối đã phản nghịch ứng trước với nước chế tạo thành bazơ, sau đó bazơ làm phản ứng với muối bột vào dung dịch.

Trường hợp Mg bội nghịch ứng cùng với hỗn hợp muối hạt đã xẩy ra theo quy nguyên lý hàng năng lượng điện hóa.

lấy một ví dụ 6:Cho m gam Mg vào hỗn hợp đựng 0,12 mol FeCl3. Sau Lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,88. B.2,16. C.4,32. D.5,04.

Hướng dẫn giải

Lúc cho Mg vào dung dịch muối hạt Fe3+, trước tiên Mg khử Fe3+thành Fe2+, tiếp nối Mg khử Fe2+về Fe. Vậy phản bội ứng (1) xẩy ra dứt kế tiếp bắt đầu mang đến phản bội ứng (2).

Giả sử toàn bộ lượng Fe2+gửi không còn thành sắt thì cân nặng Fe sinh sản thành là 6,72 gam. Trên thực tế trọng lượng hóa học rắn thu được chỉ cần 3,36 gam, suy ra Fe2+không bội phản ứng không còn, Mg vẫn bội nghịch ứng hết, 3,36 gam chất rắn là sắt chế tạo ra thành.

Phương trình bội phản ứng

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+ (1)

mol: 0,06 0,12 0,06 0,12

Mg + Fe2+ → Mg2+ + sắt (2)

mol: 0,06 0,06 0,06 0,06

Căn cứ vào (1) với (2) suy ra : số mol Mg = 0,06+0,06 = 0,12 mol

⇒ khối lượng Mg = 0,12.24 = 2,88 gam Đáp án A.

2. Bài tập về hòa hợp hóa học kyên loại kiềm, kiềm thổ

Dạng 1: CO2, SO2 phản nghịch ứng cùng với dung dịch kiềm

3.1.Nguyên ổn tắc

Khi sục nhàn hạ CO2hoặc SO2vào hỗn hợp kiềm, đồ vật từ bỏ bội nghịch ứng xảy ra như sau:

(1) CO2+ OH-→ CO32-

(2) CO2+ CO32-+ H2O→ HCO3-

Đặt k = số mol OH-/ số mol CO2(hoặc k = số mol OH-/ số mol SO2)

Với k ≥ 2 : chỉ chế tạo ra muối bột CO32-

Với k ≤ 1 : chỉ chế tạo ra muối bột HCO3-

Với1 3-và CO32-

Trường hợphầu hết bài toán thiết yếu tính k, khi đó ta đề nghị nhờ vào phần đông dữ khiếu nại prúc để tìm ra khả năng tạo thành muối. Ví dụ

- Hấp trúc CO2vào NaOHdư⇒ chỉ sản xuất muối hạt Na2CO3.

- Hấp thú CO2vào NaOH. Sau đó thêm BaCl2vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dưvào thấy mở ra thêm kết tủa nữa⇒ chế tạo ra cả hai muối hạt Na2CO3với NaHCO3

Trong trường vừa lòng không tồn tại các dữ khiếu nại trên thì phân tách trường thích hợp để giải.

3.2. Biết lượng kết tủa CaCO3, lượng Ca2+tính thể tích CO2

-Nếu mang đến CO2bội phản ứng cùng với lượng Ca(OH)2dư thì chỉ tạo thành muối hạt CO32-lúc đó số mol CO2= số mol CaCO3.

-Nếu số mol CaCO32thì bao gồm 2 ngôi trường hợp

(1) Ca(OH)2dư nên số mol CO2= số mol CaCO3vàtrường hòa hợp này thể tích khí CO2nhỏ dại nhất

(2) Ca(OH)2sinh sản hết kết tủa sau đó kết tủa tan 1 phần chế tạo thành Ca(HCO3)2

thì số mol CO2= 2.số mol OH-- số mol CaCO3vàtrường phù hợp này thể tích khí CO2lớn nhất.

3.3. Biết lượng CO2, lượng tất cả hổn hợp NaOH cùng Ca(OH)2tính lượng kết tủa.

Cần xác minh được số mol Ca2+, số mol CO32-

+ Nếu số mol Ca2+32-thì số mol kết tủa = số mol Ca(OH)2

+ Nếu số mol Ca2+> số mol CO32-thì số mol kết tủa = số mol CO32-

Ví dụ 7:Hấp thú trọn vẹn 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) vào dung dịch cất 8 gam NaOH, thu được hỗn hợp X. Kân hận lượng muối bột tan có trong dung dịch X là

A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam.

Hướng dẫn giải

nCO2= 0,1 mol

nNaOH = 0,2 mol

Ta có

*
⇒ Tạo muối hạt Na2CO3

*

⇒ Kăn năn lượng muối hạt tan trong X là mNa2CO3= 0,1.106 = 10,6 gam

Ví dụ 8: Hấp trúc hoàn toàn 2,688 lkhông nhiều khí CO2(đktc) vào 2,5 lkhông nhiều hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A.0,048. B.0,032. C.0,04.D.

Xem thêm: Download Pdf Split Merge Serial Number, Keygen, Crack Or Patch

0,06.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có: số mol CO2= 2,688/22,4 = 0,12 mol

Kết tủa là BaCO3vì đó có số mol = 15,76/ 197 = 0,08 mol

Phương trình phản bội ứng: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

mol: 0,08 0,08 0,08

⇒ Số mol CO2tạo muối axit = 0,12 – 0,08 = 0,04

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2(2)

mol:0,04 0,02 0,02

Theo (1), (2) ⇒ số mol Ba(OH)2= 0,08+0,02 =0,1 mol

⇒ CM Ba(OH)2 = 0,một nửa,5 = 0,04 mol/lit Đáp án C.

Ví dụ 9: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp bao gồm K2CO3 0,2 M cùng KOH x mol/l, sau thời điểm các phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y tác cùng với dung dịch BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kêt tủa. Giá trị của x?

A. 1,14 B. 1,24 C. 1,4 D. 1.2

Hướng dẫn giải

*

Ta có sơ đồ vật phản bội ứng sau:

*

Ta có

*
= 0,06 mol

Áp dụng bảo toàn nguim tố C ta có

*

Áp dụng bảo toàn nguyên tố K ta bao gồm :

*

*

Dạng 2: Muối cacbonat bội phản ứng với axit

2.1. Cho từ tốn H+ vào láo hợpCO32-với HCO3-

Cho thong dong hỗn hợp cất ion H+(HCl, H2SO4, HNO3) vào hỗn hợp chứa những ion CO32-với HCO3-thì phản nghịch ứng xẩy ra theo sản phẩm công nghệ từ bỏ ưu tiên :

CO32- + H+→HCO3-(1)

HCO3-+ H+→CO2+ H2O (2)

Hiện tượng phản ứng: ban sơ không có khí, kế tiếp gồm khí không color thoát ra.

Bài toán nằm trong dạng lượng dư - lượng không còn. ⇒ Phương pháp giải : Viết phương trình dạng ion rút gọn, khẳng định đúng mực chất bội phản ứng không còn , hóa học còn dư, tính theo lượng hóa học phản bội ứng hết.

2.2.Cho thong thả H+ vào láo hợpCO32-với HCO3-

Cho đàng hoàng hỗn hợp chứa các ionCO32-vàHCO3-vào dung dịch chứa ion H+(HCl, H2SO4, HNO3) thì làm phản ứng xảy ra đôi khi theo như đúng tỉ lệ mol của những ion CO32-và HCO3-bao gồm trong dung dịch.

Phản ứng (1) và (2) xảy ra mặt khác.

Lưu ý:

- Trong dạng bài xích tập này thì lượng H+mà lại đề bài bác cho thườngkhông đủnhằm chuyển hết những ion CO32-và HCO3-thành CO2nênmang lại tự từdung dịch đựng ion H+(HCl, H2SO4, HNO3)vào hỗn hợp cất những ion CO32-cùng HCO3-cùng làm ngược lại thì vẫn thu được lượng CO2­khác nhau.

- Trong trường hợp axit dư thì: CO32- + 2H+→CO2+ H2O (1)

HCO3-+ H+ →CO2+ H2O (2)

lấy ví dụ 10: Cho từ từ đến khi xong dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch X cất bên cạnh đó x mol Na2CO3 cùng 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 4,032 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là

A. 0,15. B. 0,28. C.0,14. D.0,30.

Hướng dẫn giải

Thđọng từ bỏ với lượng chất làm phản ứng nhỏng sau

*

*

lấy ví dụ 11:Hoà tung trọn vẹn 4 gam tất cả hổn hợp MCO3và M’CO3vào dung dịch HCl thấy bay ra V lkhông nhiều khí (đktc). Dung dịch nhận được rước cô cạn thu được 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là

A. 1,12 lkhông nhiều.B.1,68 lkhông nhiều.C.2,24 lkhông nhiều.D.3,36 lkhông nhiều.

Hướng dẫn giải

Đặt cách làm vừa phải của hai muối hạt cacbonat là

*

Pmùi hương trình bội nghịch ứng :

*
+ 2HCl →
*
+ CO2+ H2O (1)

mol: x x x

Theo (1) ta thấy sau bội phản ứng khối lượng muối bột tăng là vì muối clorua hiện ra tất cả trọng lượng to hơn khối lượng muối cacbonat ban sơ.

Ta tất cả : (M + 71)x – (M + 60)x = 5,1 – 4

⇒ x = 0,1 mol

⇒ VCO2= 0,1.22,4 = 2,24 lít Đáp án C.

lấy một ví dụ 12: Thêm nhàn nhã cho đến khi kết thúc dung dịch cất 0,2 mol KHCO3với 0,1 mol K2CO3vào dung dịch cất 0,3 mol HCl. Thể tích khí CO2(đktc) chiếm được là

A. 4,48 lít.B.5,04 lít.C.3,36 lít.D.6,72 lít.

Hướng dẫn giải

Để bội nghịch ứng không còn cùng với các muối bột KHCO3và K2CO3thì lượng HCl đề nghị dùng là

0,02 + 0,1.2= 0,4 mol > 0,3 mol ⇒HCl thiếu hụt, lượng CO2tính theo HCl.

Theo trả thiết ta gồm số mol HCO3-: số mol CO32-= 2:1

Do đó ta Hotline số mol củacác ion HCO3-và CO32-tsi mê gia phản nghịch ứng là 2x với x.

khi đến thảnh thơi dung dịch đựng các ion CO32-và HCO3-vào dung dịch chứa ion H+thì phản ứng xẩy ra bên cạnh đó (1) cùng (2):

CO32- + 2H+→CO2 + H2O (1)

mol: x 2x x

HCO3-+ H+→CO2+ H2O (2)

mol 2x 2x 2x

⇒ số mol H+= 4x = 0,3 ⇒ x 0,075 ⇒ VCO2= 3x.22,4 = 5,04 lit

Đáp án B.

Dạng 3: P2O5, H3PO4 phản bội ứng với dung dịch kiềm

3.1.H3PO4 tác dụng với kiềm

Tính tỉ trọng số mol OH-/ số mol axitnhằm từ đó khẳng định sản phẩm xuất hiện vào phản nghịch ứng.

Pmùi hương trình phản ứng là một trong các trường hợp sau:

+ Nếu số mol NaOH-≤ số mol H3PO4 thì xảy ra

NaOH +H3PO4 →NaH2PO4 + 2H2O (1)

+ Nếu số mol NaOH-= 50% số mol H3PO4 thì xảy ra

2NaOH + H3PO4→ Na2HPO4 + 2H2O (2)

+ Nếu số mol NaOH-≥ 1/3 số mol H3PO4 thì xảy ra

3NaOH + H3PO4→ Na3PO4 + 3H2O (3)

3.2.P2O5tính năng với kiềm

Đối với P2O5thì ta coi như P2O5+ 3H2O →2H3PO4sau đó làm như giải pháp bên trên.

Ví dụ 13: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tính năng cùng với 200 ml dung dịch H3PO40,5M, muối hạt thu được bao gồm cân nặng là

A.14,2 gam. B.15,8 gam. C.16,4 gam. D.11,9 gam.

Hướng dẫn giải

Ta có:số mol NaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

số mol H3PO4= 0,2.05 = 0,1 mol

Vì số mol số mol NaOH : số mol H3PO4= 2:1 bắt buộc vật phẩm là Na2HPO4.

Phương thơm trình phản ứng

2NaOH + H3PO4→ Na2HPO4 + 2H2O (1)

mol: 0,2 → 0,1 → 0,1

Khối lượng muối thu được = 142.0,1 = 14,2 gam Đáp án A.

Dạng 4: Phản ứng sức nóng phân muối hạt cacbonat

Các muối hidrocacbonat dễ bị nhiệt độ phân: 2HCO3-

*
CO32- + CO2 + H2O

Muối cacbonat của Na, K bền, muối cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm thổ bị sức nóng phân ở ánh nắng mặt trời cao

CaCO3

*
CaO + CO2

ví dụ như 14:X là 1 trong những loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn sót lại là tạp hóa học trơ. Nung 50 gam X một thời gian, nhận được 39 gam chất rắn. % CaCO3đã trở nên phân huỷ là

A. 50,5%. B.60%.C.62,5%. D.65%.

Hướng dẫn giải

Giả sử tất cả 100 gam đá vôi thì trọng lượng của CaCO3là 80 gam. Do đó trong 50 gam X tất cả 40 gam CaCO3.

Pmùi hương trình phản bội ứng hóa học

CaCO3→ CaO + CO2

mol: x x

Theo pmùi hương trình cùng theo trả thiết ta có

100x – 56x = 50 – 39 = 11 x = 0,25

Vậy % CaCO3bị phân hủy là 0,25 : 40 = 0,625 Đáp án C.

Dạng 5: Các muối chứa ion Ca2+, Ba2+, Mg2+làm phản ứng với hỗn hợp muối bột CO32-

* Phản ứng trong dung dịch tạo kết tủa:

Mg2++ CO32– → MgCO3

Ba2++ CO32– → BaCO3

Ca2++ CO32– → CaCO3

lấy ví dụ như 15: Dung dịch A có cất 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl–cùng 0,2 mol NO3–. Thêm dần V lkhông nhiều dung dịch K2CO31M vào A đến lúc được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là

A.150 ml.B.300 ml.C.200 ml.D.250 ml.

Hướng dẫn giải

Phương trình ion rút gọn :

Mg2++ CO32– → MgCO3

Ba2++ CO32– → BaCO3

Ca2++ CO32– → CaCO3

Lúc phản nghịch ứng hoàn thành, các kết tủa bóc tách khỏi hỗn hợp, phần hỗn hợp chứa K+, Cl–cùng NO3–.

Theo định luật bảo toàn điện tích thì số mol K+= số mol Cl–+ số mol NO3–= 0,3 mol