BÀI TẬP TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 6

Thì Bây Giờ đối kháng Tiếng Anh - The Simple Present Tense

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bạn dạng, tài liệu bài tập hiện nay đối kháng có đáp án tiếp sau đây do VnDoc.com xem thêm thông tin với đăng download. Tổng hòa hợp 20 bài bác tập về thì hiện giờ đối chọi - The Simple present có câu trả lời được biên tập cùng với mong ước giúp các em ôn luyện phần định hướng đã có học về Thì ngày nay solo công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh nâng cao lớp 6


Sở 20 bài tập giờ Anh về Thì hiện nay đối chọi gồm lời giải bao gồm tất tần tật những dạng bài bác tập giờ Anh từ bỏ cơ phiên bản mang lại cải thiện giúp đỡ bạn đoc ôn tập kiến thức và kỹ năng giờ Anh về Thì hiện tại đối chọi cũng như rèn luyện phần nhiều khả năng làm cho bài bác giờ Anh cơ bạn dạng.

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng


1. I at a bank.

A. work

B. works

C. working

2. She with her parents.

A. live

B. lives

C. living

3. Cows on grass.

A. feed

B. feeds

C. feeding

4. He - a handsome salary.

A. earn

B. earns

C. earning

5. Janet - to be a singer.

A. want

B. wants

C. wanting

6. Emily delicious cookies.

A. make

B. makes

C. making

7. Arti & her husb& - in Singapore.

A. live

B. lives

C. living

8. Rohan and Sania - khổng lồ play card games.

A. like

B. likes

C. liking

9. Sophia English very well.

A. speak

B. speaks

C. speaking

10. Martin for a walk in the morning.

A. go

B. goes

C. going

11. My grandfather his pet dog.A. adore

B. adores

C. adoring

12. Plants water và sunlight for making their food.

A. need

B. needs

C. needing

Đáp án:

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - B;

7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - B; 12 - A;

Bài 2: các bài tập luyện Chia Thì hiện nay 1-1.


Ở dạng bài xích tập thì bây chừ đơn này, các bạn sẽ bắt buộc chia cồn tự trong ngoặc thế nào cho sinh hoạt dạng đúng nhất. Bạn vẫn buộc phải lưu ý nhà ngữ và vị ngữ của câu để mang ra quyết định sử dụng cồn từ bỏ đó nghỉ ngơi dạng phù hợp.

1. I (be) ________ at school at the weekover.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a bank.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng (close)________ at four o"clochồng.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he"ll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friover (write)________ to me every week.

19. You (speak) ________ English?

đôi mươi. She (not live) ________ in HaiPhong thành phố.

Đáp án Bài 2: Chia đụng trường đoản cú vào ngoặc sống thì Bây Giờ đơn.


1. I am at school at the weekover.

2. She doesnt study on Friday.

3. My students are not/ arent hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live sầu in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a ngân hàng.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Floridomain authority.

11. It rains almost every day in Manchester.

12. We fly to Spain every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The bank closes at four oclochồng.

15. John tries hard in class, but I do not think/ dont think hell pass.

16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best frikết thúc writes lớn me every week.

19. Do you speak English?

trăng tròn. She does not live/ doesnt live in Hai Phong đô thị.

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.

Dạng bài bác tập thì hiện nay đơn này, đề bài bác cung cấp 2 câu trả lời có sẵn. Bạn sẽ đề nghị tuyển lựa giải đáp đúng độc nhất cho câu.

1. I dont stay/ doesnt stay at trang chính.

2. We dont wash/ doesnt wash the family car.

3. Doris dont do/ doesnt do her homework.

4. They dont go/ doesnt go khổng lồ bed at 8.30 p.m.

5. Kevin dont open/ doesnt open his workbook.

6. Our hamster dont eat/ doesnt eat apples.

7. You dont chat/ doesnt chat with your friends.

8. She dont use/ doesnt use a ruler.

9. Max, Frank và Steve dont skate/ doesnt skate in the yard.

10. The boy dont throw/ doesnt throw stones.

Đáp án Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.

1. I dont stay/ doesnt stay at trang chính.

2. We dont wash/ doesnt wash the family oto.


3. Doris dont do/ doesnt do her homework.

4. They dont go/ doesnt go to bed at 8.30 p.m.

5. Kevin dont open/ doesnt open his workbook.

6. Our hamster dont eat/ doesnt eat apples.

7. You dont chat/ doesnt chat with your friends.

8. She dont use/ doesnt use a ruler.

9. Max, Frank và Steve dont skate/ doesnt skate in the yard.

10. The boy dont throw/ doesnt throw stones.

Bài 4: Hoàn thành những câu sau: (Chuyển thanh lịch câu phủ định)

Dạng bài Hoàn thành các câu cũng là 1 trong dạng thông dụng của bài tập thì bây chừ đơn nói riêng cùng những thì giờ đồng hồ Anh không giống nói thông thường. Với những câu mang lại sẵn, các bạn sẽ nên đưa sang trọng dạng lấp định của câu đó.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Sitháng ___________ read English books.

6. He listens khổng lồ the radio every evening. - She ___________ to the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at home page. - The children ___________ at trang chính.

9. The dog runs after the cat. - The dog __________ after the cát.

10. Lessons always finish at 3 o"clock. - Lessons _________________ at 3 o"cloông xã.

Đáp án Bài 4: Hoàn thành những câu sau: (Chuyển sang câu lấp định)

1. She does not feed/ doesn"t feed the animals.

2. We bởi vì not take/ don"t take photos.

3. Sandy does not do/ doesn"t vày the housework every Thursday.

4. The boys bởi not have/ don"t have sầu two rabbits.

5. Simon can not read/ can"t read English books.

6. He does not listen/ doesn"t listen to the radio every evening.

7. Annie is not/ isn"t the best singer of our school.

8. The children are not/ aren"t at trang chủ.

9. The dog does not run/ doesn"t run after the cát.

10. Lessons don"t/ do not always finish at 3 o"clochồng.

Bài 5: Hoàn thành những câu hỏi sau:


Dạng bài tập này, đề bài đã giới thiệu một số trong những từ mang lại sẵn. Người làm bao gồm nhiệm vụ thêm trường đoản cú để hoàn thành những câu hỏi trong bài tập thì bây chừ đơn này.

1. How/ you/ go to lớn school/ ?

- How vày you go to school?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from London khổng lồ Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ she/ go lớn the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

Đáp án Bài 5: Hoàn thành các câu hỏi sau:

1. How do you go lớn school?

2. What vì you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London lớn Paris?

5. How often does she go khổng lồ the cinema?

6. When do you get up?

7. How often vày you study English?

8. What time does the film start?

9. Where vày you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Bài 6: Dùng "vị not" hoặc "does not" nhằm kết thúc hầu hết câu sau1. I ....... prefer coffee.

2. She ....... ride a bike to lớn her office.

3.Their friends ....... live sầu in a small house.

4. They ....... bởi the homework on weekends.

5. Mike ....... play soccer in the afternoons.

6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m.

7. We ....... go lớn bed at midnight.

8. My brother ....... finish work at 8 p.m.Đáp án

1. I don"t prefer coffee.

2. She doesn"t ride a bike to her office.

3. Their friends don"t live sầu in a small house.

4. They don"t vày the homework on weekends.

5. Mike doesn"t play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn"t arrive at 8.30 a.m.

7. We don"t go khổng lồ bed at midnight.

8. My brother doesn"t finish work at 8 p.m.Bài 7: Hoàn thành biện pháp câu sau1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........

2. ....... you get up early on Sundays? => No, ........

3. ....... the students always work hard for the exam? => No, ........

4. ....... the train leave sầu at noon every day? => Yes, ........

5. ....... he often play the guitar? => No, ........

6. ....... they take a taxi to lớn school every morning? => Yes, ........

Xem thêm: Cách Giảm Dung Lượng File Cad, Xử Lí File Cad Quá Nặng, Cách Giảm Dung Lượng File Cad

7. ....... Anna và Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........

8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........Đáp án

1. Does Jaông chồng like eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Do you get up early on Sundays? => No, I don"t/ I do not.


3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don"t/ they do not.

4. Does the train leave sầu at noon every day? => Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? => No, he doesn"t/ he does not.

6. Do they take a xe taxi lớn school every morning? => Yes, they vị.

7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, they don"t/ they vị not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 8: Hoàn thành những câu sau

1. Robin (play)..........football every Sunday.

2. We (have)..........a holiday in December every year.

3. He often (go)..........to lớn work late.

4. The moon (circle)..........around the earth.

5. The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study)..........very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.

8. I like Math & she (like)..........Literature.

9. My sister (wash)..........dishes every day.

10. They (not/ have)..........breakfast every morning.Đáp án

1. Robin (play) plays football every Sunday.

2. We (have) have sầu a holiday in December every year.

3.He often (go) goes khổng lồ work late.

4. The moon (circle) circles around the earth.

5.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study) doesn"t study/ does not study very hard. He never gets high scores.

7.My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.

8.I like Math và she (like) likes Literature.

9.My sister (wash) washes dishes every day.

10. They (not/ have) don"t have/ vày not have breakfast every morning.

Bài 9: Hoàn thành bí quyết câu sau cùng với trường đoản cú vào ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

=>

2. He (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my brother. (always)

=>

4. Peter & Mary (come) lớn class on time. (never)

=>

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. She (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Đáp án

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

=> I always vì chưng the housework with my brother.

=> Peter and Mary never come khổng lồ class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 10:

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her and they (1).........a lot from her. Mary (2).........trang chủ at 3.00 and (3).........lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4).........swimming or she cleans her house. Sometimes she (5).........her aunt & (6).........tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.Đáp án

Mary is a teacher. She teaches English. The children love sầu her & they (1) learn a lot from her. Mary (2) comes trang chính at 3.00 & (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her aunt & (6) drinks tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 11:

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail and big blachồng eyes. Its name (be)...........Kiki và it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so Peter (not/ let)...........the dog run inkhổng lồ the road. He (often/ take)...........Kiki to a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much.Đáp án:


My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big blaông chồng eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like| doesn"t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let| doesn"t let the dog run inkhổng lồ the road. He (often/ take) often takes Kiki lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài 12 Chia đụng tự ở trong ngoặc:

1. My father always ................................ Sunday dinner. (make)

2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)

3. "Have sầu you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4. ................................ Mark ................................ khổng lồ school every day? (go)

5. ................................ your parents ................................ your girlfriend? (like)

6. How often ................................ you ................................ swimming? (go)

7. Where ................................ your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)

9. Who ................................ the ironing in your house? (do)

10. We ................................ out once a week. (go)

Đáp án

1. Makes 2. doesnt eat 3. dont smoke 4. Does . go 5. Do . like

6. Do . go 7. does work 8. doesnt .. have 9. vày 10. go

Bài 13. Hoàn thành những câu sau. cũng có thể chọn xác định hoặc đậy định

Ví dụ:

· Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.

· We"ve sầu got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite cchiến bại khổng lồ the college, so they ................................ (walk) there every day.

3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?

4. I"ve got four cats & two dogs. I ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What"s the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don"t try to ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking lớn them.

9. Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Đáp án

1. Doesnt speak 2. walk 3. vày . look 4. love 5. doesnt eat

6. look 7. doesnt work 8. like 9. wins 10. dont own

Bài 14. Những bài tập chia thì hiện nay 1-1 thể tủ định

1. I . lượt thích tea.

2. He . play football in the afternoon.

3. You . go to bed at midnight.

4. They.vì chưng the homework on weekends.

5. The bus .arrive sầu at 8.30 a.m.

6. My brother .finish work at 8 p.m.

7. Our friends . live sầu in a big house.

8. The cat . lượt thích me.

Đáp án

1 - don"t; 2 - doesn"t; 3 - don"t; 4 - don"t;

5 - doesn"t; 6 - doesn"t; 7 - don"t; 8 - doesn"t;

Bài 15. bài bác tập trắc nghiệm thì hiện thời 1-1 có đáp án

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Đáp án

1 - catch; 2 - wears; 3 - drink; 4 - goes;

5 - has; 6 - eat out; 7 - watches; 8 - teaches;

Bài 16. Chia cồn từ

1. I usually ___________(go) lớn school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Tom ___________ (work) every day.

5. He always ___________ (tell) us funny stories.

6. She never ___________ (help) me with that!


7. Martha & Kevin ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Lindomain authority ___________ (take care) of her sister.

10. John rarely ___________ (leave) the country.

11. We ___________ (live) in the đô thị most of the year.

12. Lorie ___________ (travel) lớn Paris every Sunday.

13. I ___________ (bake) cookies twice a month.

14. You always ___________ (teach) me new things.

15. She ___________ (help) the kids of the neighborhood.

16. We (fly)________ to lớn Spain every summer.

17. Where your children (be) ________?

18. He (have) ________ a new haircut today.

19. She (not study) ________ on Friday.

20. Where _______ your father­­_____? (work)

Đáp án

1 - go; 2 - visit; 3 - play; 4 - works

5 - tells; 6 - helps; 7 - swim; 8 - dance;

9 - takes care; 10 - leaves; 11 - live; 12 - travels;

13 - bake; 14 - teach; 15 - helps; 16 - fly;

17 - Where are you children?; 18 - has; 19 - does not study; 20 - does work.

Bài 17. Hoàn chỉnh những câu tiếp sau đây với các từ bỏ gợi nhắc trong hộp

wake up open speak take vì chưng cause live sầu play cthua thảm live drink

1. Ann _____________ handball very well.

2. I never _____________ coffee.

3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.

4. It _____________ at 9:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My parents _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little English.

10. I always _____________ early in the morning.

Đáp án

1 - Plays; 2 - Drink;3 - Opens; 4 - Closes; 5 - Causes

6 - Live; 7 - Take; 8 - Do; 9 - Speak; 10 - Wake up

Bài 18.Cho dạng đúng của cồn từ trong mỗi câu sau.

1. My mom always ................................delicious meals. (make)

2. Charlie..eggs. (not eat)

3. Susie.shopping every week. (go)

4. ................................ Minch and Hoa ................................ to lớn work by bus every day? (go)

5. ................................ your parents ................................with your decision? (agree)

6. Where..hefrom? (come)

7. Where ................................ your father ................................? (work)

8. Jimmy ................................. usually ................................ the trees. (not water)

9. Who ................................the washing in your house? (do)

10. They ................................ out once a month. (eat)

Đáp án

1 - makes; 2 - doesn"t eat; 3 - goes; 4 - Do.. go; 5 - Do ... agree;

6 - does... come; 7 - does.. work; 8 - doesn"t water; 9 - does; 10 - eat;

Bài 19. Cho dạng đúng của không ít tự vào ngoặc nhằm chế tạo thành câu có nghĩa.

1. It (be)a fact that smart phone (help)..us a lot in our life.

2. I often (travel)..lớn some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish).at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat).meat is that she (be)a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minc City (be)..very friendly và they (smile)a lot.

6. The flight (start)..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges và she (like)..apples.

9. My mom và my sister (cook).lunch everyday.

10. They (have)breakfast together every morning.

Đáp án

1. is, helps; 2. travel; 3. finishes; 4. doesnt eat, is; 5. are, smile

6. starts; 7. doesnt study; 8. likes; 9. cook; 10. have;

Bài trăng tròn. Make the present simple. Choose positive sầu, negative or question.

1) (he / drive to work every day)

2) (I / not / think you"re right)

3) (we / have enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write e-mails every day)?

6) (you / watch a lot of TV)

7) (he / not / read the newspaper)

8) (she / dance often)?

9) (where / I / come on Mondays)?

10) (what / you / bởi vì at the weekend)?

11) (you / not / drink much tea)

12) (how / he / travel khổng lồ work)?

13) (they / not / like vegetables)

14) (she / catch a cold every winter)

15) (I / go out often)?

16) (you / speak English)?

17) (we / take the bus often)

18) (she / not / walk to lớn school)

19) (what / you / buy in the supermarket)?

20) (how / he / carry such a heavy bag)?

ĐÁP ÁN

1 - He drives to work every day.

2 - I don"t think you"re right.

3 - Do we have sầu enough time?

4 - I eat cereal in the morning.

5 - Do they write e-mails every day?

6 - You watch a lot of TV.

7 - He doesn"t read the newspaper.

8 - Does she dance often?

9 - Where vì I come on Mondays?

10 - What bởi you vày at the weekend?

11 - You don"t drink much tea.

12 - How does he travel to work?

13 - They don"t lượt thích vegetables

14 - She catches a cold every winter.

15 - Do I go out often?

16 - Do you speak English?

17 - We take the bus often.

18 - She doesn"t walk to lớn school.

19 - What do you buy in the supermarket?

trăng tròn - How does he carry such a heavy bag?

Trên đấy là toàn thể câu chữ của những bài tập Thì hiện thời đơn tất cả lời giải. Mời độc giả đọc thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ phiên bản như: Tài liệu luyện kĩ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được update thường xuyên trên VnDoc.com.