BÀI TẬP THỰC HÀNH ACCESS 2010 CÓ LỜI GIẢI

đầy đủ các dạng bài tập thực hành access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01. Các thao tác cơ bản Yêu cầu: 1. Tạo một thư mục theo đường dẫn: D:\TenSV 2. Khởi động access, tạo một cơ sở dữ liệu mới tên QLSV lưu trong thư mục TenSV với các đặc tả như sau: o Chương trình chỉ quản lý sinh viên của một trung tâm hoặc một khoa. o Lớp được phân biệt bằng MaLop. o Mỗi lớp có nhiều sinh viên, các sinh viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một sinh viên chỉ thuộc một lớp. o Một sinh viên học nhiều môn học, mỗi môn học đƣợc phân biệt bằng MaMH và mỗi môn học được học bởi nhiều sinh viên. o Mỗi sinh viên ứng với mỗi môn học được thi hai lần và ứng với mỗi lần thi thì chỉ có một kết quả duy nhất. 3. Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: LOP MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho các bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: 6. Tạo Password cho cơ sở dữ liệu QLSV. 7. Mở cửa sổ thuộc tính của cơ sở dữ liệu QLSV để xem dung lượng, sau đó thực hiện chức năng Compact and Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact and Repaire Database), sau khi thực hiện xong xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm một cơ sở dữ liệu mới, rỗng trong thƣ mục TenSV, với tên SV_BACKUP. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP, dùng chức năng import để chép các bảng SinhVien, Lop trong cơ sở dữ liệu QLSV vào SV_BACKUP. 9. Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng chức năng export để chép bảng KetQua từ cơ sở dữ liệu QLSV sang SV_BACKUP. 10. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP dùng chức năng link-Table để chép bảng MonHoc từ QLSV sang SV_BACKUP. 11. Mở bảng MonHoc trong SV_BACKUP nhập thêm một record mới (dữ liệu tùy ý), sau đó mở bảng MONHOC trong QLSV xem kết quả và nhận xét. 12. Dùng chức năng Filter by Selection lọc ra những sinh viên có năm sinh là 1978. 13. Dùng chức năng Filter by Form lọc ra danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 nhỏ hơn 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection để lọc ra những sinh viên không thuộc quận 3. 15. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên thuộc các lớp CDTH có năm sinh >=1980 16. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên ở Q3 không có số điện thoại. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế cơ sở dữ liệu cơ bản 1. Tạo tập tin cơ sở dữ liệu với tên là HOADON.MDB trong thư mục TevSV với đặc tả như sau: Cơ sở dữ liệu HOADON quản lý việc mua bán hàng của một đơn vị kinh doanh. Việc mua bán hàng được thực hiện trên hóa đơn. Một hóa đơn chứa các thông tin về sản phẩm, tên khách hàng, tên nhân viên lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày giao hàng …. o Mỗi nhân viên bán hàng được phân biệt bởi MaNV. o Mỗi khách hàng được phân biệt bởi MaKH. Mỗi khách hàng có thể mua nhiều hoá đơn. Một hoá đơn chỉ của một khách hàng. o Mỗi hóa đơn được phân biệt bởi MaHD, một hoá đơn do một nhân viên lập, một nhân viên có thể lập nhiều hoá đơn. o Mỗi sản phẩm được phân biệt bởi MaSP. Một sản phẩm có thể được mua trên nhiều hoá đơn. Mỗi hoá đơn cũng có thể mua nhiều sản phẩm. Nhưng mỗi sản phẩm trên mỗi hóa đơn là duy nhất. Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định dạng đơn vị $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (định dạng $) ThanhTienVN = ThanhTienUSD * Tỉ giá (định dạng VNĐ)
*

3..

Bạn đang xem: Bài tập thực hành access 2010 có lời giải

Dùng chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
*

4..

Nhập liệu cho các bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
*

9..

Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng chức năng export để chép bảng KetQua từ cơ sở dữ liệu QLSV sang SV_BACKUP Xem tại trang 6 của tài liệu.
*

ng.

chức năng table để tạo các bảng trong CSDL đồng thời thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
*

2..

Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: Xem tại trang 9 của tài liệu.
*

2..

Sử dụng AutoForm để tạo form dạng columnar, tabular, datasheet cho bảng KHACHHANG, quan sát sự khác nhau giữa các dạng form Xem tại trang 23 của tài liệu.
*

n.

hình kết quả Xem tại trang 25 của tài liệu.
*

1..

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Cài Đặt Outlook 2010 Cho Gmail Trên Microsoft Outlook 2010

Tạo form bằng chức năng Auto, lấy dữ liệu nguồn từ bảng LOP, form sẽ hiễn thị danh sách các record quan hệ của bảng lớp dƣới dạng subform Xem tại trang 27 của tài liệu.
*

n.

hình thiết kế: Xem tại trang 30 của tài liệu.
*

i.

tập thực hành 07: Thiết kế form nâng cao Xem tại trang 30 của tài liệu.
*

1..

Tạo 1 Report để in Bảng Báo Giá theo mẫu sau. Sử dụng lần lựợt các công cụ sau − Report Wizard dạng Tabular Xem tại trang 34 của tài liệu.
*

6.

Viết một thủ tục đếm tổng số mẩu tin trong bảng HOA Don của CSDL hiện hành, in kết quả ra cửa sổ Debug Xem tại trang 45 của tài liệu.
*

16.

Viết một thủ tục tăng đơn giá các sản phẩm lên 5% trong bảng sanpham. Trong quá trình cập nhập nếu có bị lỗi thì tất cả các thay đổi trƣớc đó sẽ bị hủy Xem tại trang 46 của tài liệu.
*

1..

Liệt kê thông tin chi tiết về các hóa đơn phát sinh trong bảng PHATSINH, bao gồm: Xem tại trang 48 của tài liệu.
*

1..

Trong bảng SinhVien_TH xóa các sinh viên có Nơi sinh là Sài Gòn 2. Trong bảng sinhVien_AV xóa các sinh viên có năm sinh là 1977 và ở Q3 Xem tại trang 59 của tài liệu.
*

1..

Thêm một Khoa mới gồm thông tin: “KT”, “Kinh Tế” vào bảng DMKhoa Xem tại trang 59 của tài liệu.