Bài tập sql server quản lý bán hàng

Short URL: https://wpcyte.com/1801Yêu cầu.1.Thiết kế bảng hàng hóa bao gồm các column sau

- id phong cách số nguyên, khóa chính, từ bỏ tăng

- thương hiệu phương diện hàng

- nhà sản xuất- xuất xứ (VN, nhật bản, ...)- giá chỉ nhập- giá chỉ bán- ngày cấp dưỡng : dạng hình dữ liệu date

->Thực hiện tại cnhát them 10 bản ghi vào bảng2. Thiết kế bảng bán sản phẩm có các column sau- id đơn hàng dạng hình số nguim, khóa chính, tự tăng- id_hanghoa khóa ngoai nghiêm liên kết vs khóa id của bang hàng hóa- crúc thich : cần sử dụng đánh dấu cho từng đối kháng hàng- ngày cung cấp : giao diện date- số lượng

- gia ban

->Thực hiện nhập 10 phiên bản ghi mang lại bảng này

3. Thực hiện liệt kê toàn bộ những deals đã có đẩy ra -> Dùng view nhằm thiết kế4. Liệt kê những giao dịch được bán ra có xuất xứ -> trải nghiệm viết procedure có tmê man số truyền vào là xuất xứ5. Thống kê tổng giá cả được đến từng mặt hàng. -> viết procedure gồm tđắm đuối số truyền vào là mặt hàng cùng tđê mê số đấu già là total

quý khách hàng vẫn xem: các bài tập luyện sql VPS thống trị bán hàng

Theo dõi cập nhật câu chữ học bên trên Youtube và Facebook

C2002LT2008AC2009IToday_C2009IC2010GC2010LToday_C2010LQuản lý đồ dùng tứ bảng SQLSquốc lộ làm chủ nhà hàngDatabase làm chủ buôn bán hàngNhững bài tập đại lý tài liệu quản lý phân phối hàngbài tập SQL quản lý hotel tất cả lời giảicác bài luyện tập SQL Server thống trị bán sản phẩm đọcnhững bài tập SQL thống trị vật tưNhững bài tập SQL thống trị nhân viênBình luận

Phản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Tiến Đạt (2) Nguyễn Xuân Mai (3) hainguyen (4) Đỗ Minch Quân (5) Do Trung Duc (6) Nguyễn đình quân (7) vuong huu phu (8) Trần Văn Lâm (9) Trần Thị Khánh Huyền (10) Nguyễn Hữu Hiếu (11) Nguim Phấn Đông (12) Triệu Văn uống Lăng (13) nguyễn Sử (14) TRẦN VĂN ĐIỆPhường (15) Hoàng Thái Sơn

Chia sẻ từ bỏ lớp học


Bạn đang xem: Bài tập sql server quản lý bán hàng

*

Hoàng Thái Sơn

Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

go

Create table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go

Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_product int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert into lớn Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values

go

insert inkhổng lồ Sell (id_sản phẩm, note, day_sell, quantity)

values

go

select * from Product

select * from Sell

create view view_sold_product

as

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_sản phẩm = Product.id

select * from view_sold_product

create proc proc_view_sold_product

origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id "Prodcut code", Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in = origin

end

exec proc_view_sold_hàng hóa Canada

select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) "Total_price"

from Sell left join Product on Sell.id_product = Product.id

group by Product.name

create proc proc_sum_price_product

mat_hang nvarchar(20),

total int output

as begin

select total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_product = Product.id

and Product.name = mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end

drop proc proc_sum_price_product

declare count int

exec proc_sum_price_sản phẩm "tu lanh", total = count output

print N"Tong gia tri: " + + CONVERT(nvarchar(20), count)


*

madein nvarchar(50)asbeginselect hàng hóa.id, product.producer_name, sản phẩm.madein, hàng hóa.sell_price, orders.numberfrom hàng hóa inner join orders on hàng hóa.id = orders.product_idwhere sản phẩm.madein = madeinorder by product.id ascendexec proc_product_by_madein "Viet Nam"-- create proccreate proc proc_statistic_productproductId int,total float outputasbegin-- TESTselect sản phẩm.id, hàng hóa.producer_name, sản phẩm.madein, sum(orders.number * orders.price) as "TotalMoney"from sản phẩm inner join orders on hàng hóa.id = orders.product_idgroup by hàng hóa.id, sản phẩm.producer_name, sản phẩm.madeinorder by TotalMoney desc-- Chuc nang can lamselect total = sum(orders.number * orders.price)from product inner join orders on sản phẩm.id = orders.product_idwhere product.id = productIdenddeclare total intexec proc_statistic_product 3, total = total outputprint N"Doanh thu cua san pmê mẩn 3: " + convert(nvarchar, total)
*

Xem thêm: Hướng Dẫn LậP Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Theo Quý, Cách Lập Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn

xuatxu nvarchar(100)asbeginselect hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luongfrom hang_hoa,ban_hangwhere hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa và hang_hoa.xuat_xu = xuatxuendexec xuat_xu "China"--- 5 ---create gia_bantenhang int,total money outputasbeginselect hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luong, hang_hoa.gia_ban *sum(ban_hang.so_luong) as tong_giafrom hang_hoa,ban_hangwhere hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa và tenhang = hang_hoa.idgroup by Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_banselect total = tong_gia from(select Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban * sum(ban_hang.so_luong) as tong_giafrom ban_hang,Hang_hoawhere Hang_hoa.id = ban_hang.id_hang_hoa & mathang = Hang_hoa.idgroup by Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban)as abcenddeclare total moneyexec gia_ban 1 ,total = total outputprint totalend
*

origin nvarchar(20)asbeginselect sell.id_order, hàng hóa.name, sell.date_sell, sell.amountfrom sell, productwhere sản phẩm.id=sell.id và endexec vw_origin "Japan"create proc vw_tatal_priceproductId int,tatal_price float outputasbeginselect tatal_price=sum(hàng hóa.price*sell.amount)from product, sellwhere hàng hóa.id=sell.id and enddeclare tatal_price float exec vw_tatal_price 3, _price output print tatal_price print N"Tong tien ban duoc: "+ convert(nvarchar(50), tatal_price)
*

-- Tao databaseCREATE DATABASE BT1801-- Active databaseUSE BT1801-- Tao tablesCREATE TABLE sản phẩm (id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),name NVARCHAR(150) NOT NULL,manufacturer_name NVARCHAR(50),madein NVARCHAR(50),buy FLOAT,sell FLOAT,created_at date)CREATE TABLE orders (id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),id_hàng hóa INT REFERENCES dbo.product(id),note NVARCHAR(200),num INT,created_at date)-- Insert du lieuINSERT INTO dbo.hàng hóa ( name ,manufacturer_name ,madein ,buy ,sell ,created_at)VALUES("san pmê mẩn 1", "ABC", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san pham mê 2", "324", "Viet Nam", 20000, 60000, GETDATE()),("san pđắm say 3", "sfds", "US", 100000, 200000, GETDATE()),("san psi 4", "23424", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san pđê mê 5", "234", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE()),("san pđắm say 6", "AB54C", "JP",510000, 660000, GETDATE()),("san pđắm say 7", "65", "JP", 10000, 20000, GETDATE()),("san psi mê 8", "456", "Viet Nam", 10000, 20000, GETDATE())INSERT INTO dbo.orders ( id_product, note, num, created_at )VALUES(2, "Ship ve Y Yen Nam Dinh", 2, GETDATE()),(3, "xin chao", 2, GETDATE()),(4, "hang fake", 2, GETDATE()),(3, "okok", 2, GETDATE()),(2, "madein chimãng cầu - hang JP", 2, GETDATE()),(5, "Ship ve Y Yen Nam Dinh", 2, GETDATE())-- View: name, manufacturer_name, madein, sell, num, ngay lập tức banCREATE VIEW view_show_product_sellingASSELECT dbo.hàng hóa.name, dbo.sản phẩm.manufacturer_name, dbo.hàng hóa.madein, dbo.product.sell, dbo.orders.num, dbo.orders.created_at AS "OrderDate"FROM dbo.product, dbo.ordersWHERE dbo.hàng hóa.id = dbo.orders.id_productSELECT * FROM view_show_product_selling-- Tao produceCREATE PROC proc_show_product_selling_by_madeinmadein nvarchar(50)ASBEGINSELECT dbo.hàng hóa.name, dbo.hàng hóa.manufacturer_name, dbo.hàng hóa.madein, dbo.sản phẩm.sell, dbo.orders.created_at AS "OrderDate"FROM dbo.sản phẩm, dbo.ordersWHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_productAND dbo.hàng hóa.madein = madeinENDEXEC proc_show_product_selling_by_madein "Viet Nam"EXEC proc_show_product_selling_by_madein "US"-- PROC tinh tong so tien ban dc vs 1 mat hangCREATE PROC proc_total_price_by_product_idproductId int,totalPrice float OUTPUTASBEGINSELECT totalPrice = SUM(dbo.hàng hóa.sell * orders.num)FROM dbo.product, dbo.ordersWHERE dbo.hàng hóa.id = dbo.orders.id_productAND dbo.product.id = productIdENDDECLARE totalPrice FLOATEXEC proc_total_price_by_product_id 5, totalPrice = totalPrice OUTPUTPRINT totalPricePRINT N"Tong tien ban duoc: " + CONVERT(nvarchar(50), totalPrice)‹1