BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH LỚP 5

Đề thi học sinh tốt giờ đồng hồ Anh lớp 5

Đề thi học sinh tốt lớp 5 là tài liệu xem thêm cùng ôn tập giỏi giành cho quý thầy gia sư cùng những em học sinh. Thông qua tư liệu này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng cố kỹ năng của môn giờ đồng hồ Anh. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nắm vững rất nhiều kiến thức của môn Tiếng Anh với tự tin phi vào kỳ thi học sinh giỏi giờ đồng hồ Anh lớp 5 đạt kết quả cao. Sau trên đây, mời các em thuộc tìm hiểu thêm đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 5

những bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi học viên xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 5

Phần kiến thức và kỹ năng chung:

các bài luyện tập 1: Em hãy khoanh tròn vần âm khác với từ bỏ còn lại: (10pts)

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today


2. A.headache B.toothabịt C.matter D.fever

3. A.hot B.weather C.cold D.warm

4. A.When B.How C.What D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

Bài 2: Chọn lời giải đúng độc nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)

1. It is hot ............ summer.

A.on B.in C.at D.under

2. I don’t like Maths ……………it is difficult.

A.& B.but C.so D.because

3. What’s the matter…………you?

A.in B.with C.on D.of

4. Do you lượt thích English? Yes,I……….

A.vì chưng B.am C.like D.don’t

5. He often………………to school in the morning

A.gos B.going C.goes D.to lớn go


Phần đọc hiểu:

bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách kiếm tìm một từ bỏ tương xứng điền vào từng chỗ trống. (10pts)

Ba, Lan, & Hoa want to lớn bởi some shopping. So they go lớn the (1).................. . Next, they go khổng lồ the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go khổng lồ the foodstall because they (4)...................... hungry. Finally, they go lớn the (5)..................... because they want to see a movie.

1.................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau cùng vấn đáp các thắc mắc phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekover. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học Chọn Lọc, Có Đáp Án

Questions:

1. How old is John?


.....................................................................................................................................

2. Where does he live?

.....................................................................................................................................

3. Who does he live sầu with?

.....................................................................................................................................

4. When does he usually go to lớn the zoo?

.....................................................................................................................................

5. What is his favorite subject?

.....................................................................................................................................

Phần kĩ năng viết:

Em hãy viết một đoạn văn trường đoản cú giới thiệu về phần mình dựa theo những từ gợi nhắc sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học sinh giỏi giờ đồng hồ Anh lớp 5


Phần kỹ năng và kiến thức chung:

Những bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5.A

Những bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần gọi hiểu:

những bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng phương pháp tìm kiếm một tự cân xứng điền vào từng nơi trống. (10 điểm)