Bài Tập C Nâng Cao

Bài 1: Nhập 2 số nguim x cùng y, tiếp nối in ra màn hình hiển thị hiệu quả x + y, x- y, phần nguyên x phân chia y, phần dƣ của x đến y và phnghiền phân tách của x mang đến y.Bài 2: Nhập từ keyboard thương hiệu của người tiêu dùng, tiếp nối xuất ra câu: “Chao ” trong đó ten ban là xâu nhưng các bạn nhtràn lên bàn phím.Bài 3: Nhập từ bàn phím một số ít nguyên ổn x, 1 số ít thực y, kế tiếp in ra screen theo quy phương pháp sau: Dòng 1, in số nguyên ổn căn lề phải cùng với 5...


Bạn đang xem: Bài tập c nâng cao

*

ĐỀ CƢƠNG LẬP TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1 Các bài bác tập xuất nhập giá bán trịBài 1: Nhập 2 số ngulặng x cùng y, kế tiếp in ra màn hình kết quả x + y, x- y, phần nguyên x chia y, phần dƣcủa x mang lại y cùng phnghiền chia của x mang lại yBài làm: #include #include void main() //Khai bao x va y la 2 so nguyen int x,y; float c; printf("Nhap x: "); scanf("%d",&x); //%d là format đẳng cấp ngulặng printf("Nhap y: "); scanf("%d",&y); //&x, &y la dia đưa ra cua bien x va bien y printf("%d + %d = %d ",x,y,x+y); //gan %d thu nhat la x, %d thu 2 la y, thu 3 la x+y printf("%d - %d = %d ",x,y,x-y); //ky tu la xuong dong tiep theo printf("%d * %d = %d ",x,y,x*y); printf("%d / %d = %5.2f ",x,y,(float)5/2); // %5.2f la de 5 khoang trong in x/y, vào vị co 2 vùng vào in phan thap phan getch(); //mang đến an 1 phyên de ket thuc chuong trinh Kết quả:Bài 2: Nhập trường đoản cú keyboard thương hiệu của khách hàng, kế tiếp xuất ra câu: “Chao ” trong các số ấy ten ban là xâu cơ mà bạnnhtràn lên bàn phímBài làm: #include #include void main() //Khai bao str la kieu xau vì dẻo 30 char str<30>; printf("Ten cua ban: "); fflush(stdin); gets(str); //Không buộc phải cần sử dụng scanf, hàm gets dùng để hiểu xâu printf("Chao %s",str); //%s sẽ tiến hành gán bởi vì str getch(); //Chờ ấn phím bất kỳ để xong Mọi thắc mắc, “ý kiến” xin tương tác Đỗ Đức Hùng, 1 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
gmail.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP. TRÌNH C LỚP CNT50DH1Kết quả:Sau đấy là sự khác biệt Lúc ta thay lệnh gets(str) bằng scanf(“%s”,&str), hiệu quả in ra màn hình hiển thị vẫn nhƣ sau:Nhƣ vậy, màn hình hiển thị in ra chỉ gồm trường đoản cú “Do”Tức là khi dùng scanf để phát âm xâu, trong xâu kia bao gồm cam kết tự giải pháp trống (space) thì nó sẽ giới hạn lạiBài 3: Nhập từ bỏ keyboard 1 số nguim x, một số ít thực y, tiếp đến in ra màn hình theo quy giải pháp sau: - Dòng 1, in số nguyên căn uống lề cần cùng với 5 khoảng không - Dòng 2, in số nguyên căn uống lề trái 5 khoảng không - Dòng 3, in số nguyên cnạp năng lượng bắt buộc 3 khoảng trống - Dòng 4, in số thực làm tròn 2 số thập phân - Dòng 5, in số thực với 6 không gian, căn nên, làm tròn 3 chữ số thập phân - Dòng 6, in số thực 6 không gian, cnạp năng lượng trái, làm cho tròn theo quy giải pháp.Bài làm #include #include void main() // Knhị bao cac bien can dung int x; float y; printf("Nhap vao so nguyen x: "); scanf("%d",&x); printf("Nhap vao so thuc y: "); scanf("%f",&y); printf("%5d ",x); //Dong 1,%5d printf("%-5d ",x); //Dong 2,%-5d printf("%3d ",x); //Dong 3,%3d printf("%.2f ",y); //Dong 4,%.2f, tuc la lam tron 2 chu so printf("%6.3f ",y); //Dong 5, 3 khoang vào de y bao gom ca dau . va chu so thap phan printf("%6.0f ",y); //Dong 6, lam tron theo quy cach, la 6.o getch(); //mang đến an 1 phim de ket thuc chuong trinc Kết quả:Bài 4: Viết chƣơng trình nhtràn lên 4 số nguyên a,b,c,d. Tính cực hiếm vừa đủ cộng của 4 số bên trên cùng in ra kếttrái.Mọi vướng mắc, “ý kiến” xin contact Đỗ Đức Hùng, 2 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
tin nhắn.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP TRÌNH C LỚP.. CNT50DH1Bài làm:Trƣớc tiên, ta bắt buộc lƣu ý, 4 số nhập lệ từ keyboard là 4 số ngulặng, nhưng mà quý giá mức độ vừa phải cùng hoàn toàn có thể là sốthực, nên trong phxay tính vừa phải cộng, ta buộc phải nghiền loại (float)(a+b+c+d)/4Bài làm cho chi tiết nhƣ sau: #include #include void main() int a,b,c,d; //Nhap gia tri printf("Nhap a: "); scanf("%d",&a); printf("Nhap b: "); scanf("%d",&b); printf("Nhap c: "); scanf("%d",&c); printf("Nhap d: "); scanf("%d",&d); printf("(%d + %d + %d + %d)/4 = %5.2f",a,b,c,d,(float)(a+b+c+d)/4); //%5.2f vi gia tri trung binc cong kieu so thuc getch(); Kết quả:Bài 5: Viết chƣơng trình nhập xuất ra màn hình ban bố từng sinc viên theo mẫu mã sau: Ho ten: Ma so sinh vien: Lop: So dien thoai: Gioi tinh:Hƣớng giải: Nhập từ bỏ bàn phím quý giá cho những biến: hoten (hình dáng xâu, độ nhiều năm lớn số 1 là 20), mssv (hình trạng int),lop (mẫu mã xâu), sdt (thứ hạng xâu vị bao gồm số 0 đầu tiên, nếu in số nguyên thì sẽ không hiển thị) gioitinch (dạng hình xâu) #include #include void main() char hoten<20>,lop<10>,gioitinh<3>,sdt<12>; int mssv; //Nhap gia tri printf("Nhap ho ten: "); gets(hoten); //ham gets dung de doc xau, ko nen dung scanf printf("Lop: "); gets(lop); printf("Gioi tinh: "); gets(gioitinh); printf("So dien thoai: "); gets(sdt); printf("mssv: "); scanf("%d",&mssv); // in ra man hinch printf(" Ho ten: %s ",hoten);Mọi vướng mắc, “ý kiến” xin contact Đỗ Đức Hùng, 3 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Idm Vĩnh Viễn 2021, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Idm Dùng Vĩnh Viễn

gmail.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP. TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1 printf("Ma so sinch vien: %d Lop: %s ",mssv,lop); printf("So dien thoai: %s Gioi tinh: %s",sdt,gioitinh); getch(); BàiKết quả:Trong bài xích này, các bạn chăm chú biện pháp hiểu 1 xâu cam kết từ bỏ (cần sử dụng hàm gets nỗ lực mang đến scanf)Tgiỏi bởi vì viết scanf(“%s”,&hoten); thì ta đề nghị viết là gets(hoten); Các bài bác tập về lệnh rẽ nhánhBài 1: Nhtràn lên 2 số nguyên từ bỏ keyboard, in ra screen số nguim to nhấtBài làm: #include #include void main(void) int a,b; printf(" CHUONG TRINH TIM SO LON NHAT "); printf("Nhap so nguyen thu nhat: "); scanf("%d",&a); printf("Nhap so nguyen thu hai: "); scanf("%d",&b); if(a>b) printf("%d la so lon nhat ",a); else printf("%d la so lon nhat ",b); printf(" Hay nhan 1 phlặng bat ky de thoat chuong trinh"); getch(); Kết quả:Bai 2: Nhtràn lên 3 số ngulặng từ bàn phím, tìm giá trị lớn nhất.Thuật giải: Gán lấy 1 cực hiếm ngẫu nhiên làm max, sau đó đem max rước so sánh với những quý hiếm còn sót lại, nếu như maxnhỏ tuổi rộng giá trị nào, thì gán max bởi cực hiếm mớiMọi vướng mắc, “ý kiến” xin tương tác Đỗ Đức Hùng, 4 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
gmail.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP.. TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1Bài làm: #include #include void main() { int a,b,c,max; printf("nhap 3 so nguyen a,b,c: "); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); max=a; if (max ĐỀ CƢƠNG LẬP.. TRÌNH C LỚP CNT50DH1 #include #include #include void main() { float a,b,c,delta; //Ta đến cac he so la cac so thuc //Nhap du lieu printf("A= "); scanf("%f",&a); printf("B= "); scanf("%f",&b); printf("C= "); scanf("%f",&c); // tinh gia tri delta delta=b*b - 4*a*c; if (delta==0) //Neu delta = 0 thi pt teo 1 nghiem duy nhat printf("Nghiem kep, x= %6.2f",-b/(2*a)); else if (delta>0) //Delta duong, pt co 2 nghiem phan biet printf("Co 2 nghiem phan biet: "); printf("X1= %6.2f X2= %6.2f",(-b-sqrt(delta))/(2*a),(-b+sqrt(delta))/(2*a)); else if (delta ĐỀ CƢƠNG LẬP.. TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1Bài 4: Nhập 3 số a,b,c. In 3 số theo thứ từ bỏ tăng dầnThuật toán nhƣ sau:Bƣớc 1: Thêm 2 vươn lên là max với min, sau đó tra cứu quý giá max, min vào 3 số a,b,cBƣớc 2: Kiểm tra từng biến hóa, ví như biến kia thỏa mãn nhu cầu điều kiện min ĐỀ CƢƠNG LẬPhường TRÌNH C LỚPhường. CNT50DH1 #include #include void main() int a,b,c,d,max,min; printf("a= "); scanf("%d",&a); printf("b= "); scanf("%d",&b); printf("c= "); scanf("%d",&c); printf("d= "); scanf("%d",&d); max=a; min=a; // Tim so lon nhat if (max=d) min=d; //In ra 2 so max va min printf("So lon nhat: %d So nho nhat: %d ",max,min); //Tim 2 so ko bang max, ko bang min va in luon ra man hinc if(a!=max &và a!=min &và b!=max &và b!=min) printf("%d và %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",a,b); else if(a!=max && a!=min && c!=max &và c!=min) printf("%d & %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",a,c); else if(a!=max && a!=min && d!=max && d!=min) printf("%d và %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",a,d); else if(b!=max && b!=min && c!=max &và c!=min) printf("%d và %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",b,c); else if(b!=max && b!=min && d!=max && d!=min) printf("%d và %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",b,d); else if(c!=max && c!=min &và d!=max &và d!=min) printf("%d & %d la 2 so khong lon nhat, khong nho nhat",c,d); else printf("Khong ton tai 2 so khong nho nhat, khong lon nhat"); getch(); Kết trái hiện ra screen vẫn là:Mọi thắc mắc, “ý kiến” xin tương tác Đỗ Đức Hùng, 8 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
tin nhắn.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP. TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1Bài 6: Nhập độ nhiều năm 3 cạnh 1 tam giác a. Cho biết 3 cạnh đó gồm lập thành 1 tam giác ko b. Nếu tất cả, cho thấy là tam giác một số loại gì (thƣờng, cân, vuông, những, vuông cân)Thuật giải: a. Điều kiện nhằm a,b,c là 3 cạnh 1 tam giác: a>b+c và b>a+c và c>a+b b. - Nếu là tam giác các thì a=b=c - Nếu là tam giác cân tam giác không mọi cùng a=b hoặc a=c hoặc c=b - Nếu là tam giác vuông cân nặng thì tam giác nên cân nặng cùng a 2  b 2  c 2 hoặc b 2  a 2  c 2 hoặc c2  a2  b2 - Nếu tam giác vuông thì ko cân và chỉ còn vuông - Nếu tam giác thƣờng thì ko thỏa mãn nhu cầu các ĐK trênBài làm cho chi tiết: #include #include #include void main() { float a,b,c;Mọi vướng mắc, “ý kiến” xin contact Đỗ Đức Hùng, 9 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
tin nhắn.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬP TRÌNH C LỚP CNT50DH1 + Điều kiện vừa lòng lệ: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 cần 31 ngày Tháng 4, 6, 9, 11 buộc phải 30 ngày Tháng 2: Nếu năm nhuận (năm phân tách không còn mang lại 4 với ko phân tách không còn mang lại 1000) thì 29 ngày Ngƣợc lại, 28 ngày + Điều khiếu nại không phù hợp lệ: Các trƣờng vừa lòng còn lạiBài có tác dụng cố gắng thể: #include #include void main() { int tức thì,thang,phái mạnh,kq; // Nhap gia tri printf("Nhap ngay: "); scanf("%d",&ngay); printf("Nhap thang: "); scanf("%d",&thang); printf("Nhap nam: "); scanf("%d",&nam); // Kiem tra kq=1; //Neu la ngay thi ket qua nhan 1, nguoc lai la 0 if (thang>=1 &và thang =1 &và ngay 0) { if (thang==1 || thang ==3 || thang == 7 || thang ==5 || thang==8 ||thang==10) if (tức thì ĐỀ CƢƠNG LẬP.. TRÌNH C LỚP CNT50DH1 else kq=0; // In ket qua ra man hinc if(kq==0) printf("Ngay %d thang %d phái mạnh %d khong hop le",ngay lập tức,thang,nam); else printf("Ngay %d thang %d phái mạnh %d hop le",ngay,thang,nam); getch(); Kết quả:Bài 8. Viết chƣơng trình nhập vào ngày, tháng, năm. In ra màn hình hiển thị ngày sau đó với ngày trƣớc của ngày kia.Bài làm #include #include void main() int ngay lập tức,thang,phái mạnh,kq,nextday,lastday,lastmonth,nextmonth,nextyear; printf(" CHUONG TRINH KIEM TRA NGAY THANG NAM "); // Nhap gia tri printf("Nhap ngay: "); scanf("%d",&ngay); printf("Nhap thang: "); scanf("%d",&thang); printf("Nhap nam: "); scanf("%d",&nam); // Kiem tra kq=1; //Neu la ngay thi ket qua nhan 1, nguoc lai la 0 if (thang>=1 && thang =1 && ngay lập tức 0) thang==8 getch(); Trƣờng đúng theo 1: Ngày đầu nămTrƣờng vừa lòng 2: Ngày cuối nămTrƣờng hòa hợp 3: thời điểm cuối tháng 2Trƣờng đúng theo 4: vào cuối tháng 4 (30 ngày)Trƣờng thích hợp 5: thời điểm cuối tháng 5 (31 ngày)Mọi thắc mắc, “ý kiến” xin tương tác Đỗ Đức Hùng, 18 ĐT: 01656.221.314 MAIL: doduchung2008
email.com yahoo: duc_hungcntt ĐỀ CƢƠNG LẬPhường TRÌNH C LỚPhường CNT50DH1 Cmùi hương 3: Vòng lặp1. Tính S= 13 + 23 + 33 + .... + N3 Cách cần sử dụng for: #include #include void main() { int i,n,s; printf("Nhap N= "); scanf("%d",&n); s=0; for (i=1;i ĐỀ CƢƠNG LẬP TRÌNH C LỚP. CNT50DH12. Tính S= 12 + 22 + 32 + .... + N2Bài làm: CÁCH DÙNG FOR #include #include void main() { int i,n,s; printf("Nhap N= "); scanf("%d",&n); s=0; for (i=1;i